ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          _________________

           ______________

                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm học 2013

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2012-2013, pḥng Tổ chức Cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị công lập và ngoài công lập trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện thực hiện báo cáo công tác tổ chức cán bộ theo những nội dung sau:

1.    Công tác quản lư, tổ chức bộ máy

a.     Tuyển dụng, kư hợp đồng làm việc, phân công và bố trí công tác

b.    Tiếp nhận và giải quyết thuyên chuyên công tác

c.     Kế hoạch thực hiện “Đề án xác định vị trí việc làm”

d.    T́nh h́nh sử dụng chương tŕnh PMIS 3.4.9

e.     T́nh h́nh hoạt động của cơ sở văn hóa ngoài giờ

g.  Thành lập các trường ngoài công lập (đối với Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện)

h.  Công tác kỷ luật công chức, viên chức.

i.  Bảng số liệu tổng hợp của phần 1

2.    Công tác cán bộ

a.     Qui hoạch cán bộ quản lư

b.    Giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm.

c.     Đánh giá cán bộ quản lư, giáo viên, nhân viên theo chuẩn qui định

d.    Bảng số liệu tổng hợp của phần 2

3.    Công tác đào tạo bồi dưỡng (đính kèm bảng số liệu tổng hợp)

4.    Công tác chế độ chính sách

a.     Nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước niên hạn.

b.    Đóng bảo hiểm xă hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả các loại phụ cấp

c.     Chế độ cho người hướng dẫn tập sự

d.    Phụ cấp thâm niên nhà giáo

e.     Bảng số liệu tổng hợp của phần 4

5.    Những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị

 

Pḥng Tổ chức Cán bộ đề nghị đơn vị gửi tập tin báo cáo về địa chỉ hộp thư điện tử: thiencang@hcm.edu.vn trước ngày 20/9/2013 và gửi báo cáo về pḥng Tổ chức Cán bộ trước ngày 24/9/2013. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

 

                                                                                 TL. GIÁM ĐỐC

                                                         TRƯỞNG PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

                                                                                         (đă kư)

 

 

                                                                                Nguyễn Văn Hiếu