ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  

                                                                                                          

         Số: 05/GDĐT-TC             TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2012

    Về hướng dẫn thực hiện

   ký hợp đồng một số loại

      công việc qui định tại

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

                             Kính gửi:

-         Hiệu trưởng trường THPT;

-         Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

-         Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

-         Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.        

 

Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

           Căn cứ Nghị định 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Sở Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Nhằm tăng cường việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ; sau khi Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tổng số biên chế được giao và tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm trực tiếp ký hợp đồng làm việc đối với viên chức có nhóm ngạch sau:

1.     Nhóm ngạch Kỹ thuật viên đánh máy; mã số ngạch 01.005;

2.     Nhóm ngạch Nhân viên đánh máy;      mã số ngạch 01.006;

3.     Nhóm ngạch Nhân viên kỹ thuật;        mã số ngạch 01.007;

4.     Nhóm ngạch Nhân viên văn thư;         mã số ngạch 01.008;

5.     Nhóm ngạch Nhân viên phục vụ;        mã số ngạch 01.009;

6.     Nhóm ngạch Nhân viên bảo vệ;           mã số ngạch 01.011;

* Qui trình nhận hồ sơ và ký hợp đồng được thực hiện như sau:

A.   Nhận và kiểm tra hồ sơ xin việc gồm:

1.     Đơn xin xét tuyển nhân viên có dán ảnh 4x6 (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về);

2.     Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về);

3.     Bản sao chứng minh nhân dân;

4.     Bản sao hộ khẩu;

5.     Bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp phù hợp với công việc sẽ đảm nhận;

6.     Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

7.     Giấy khám sức khỏe của các cơ sở y tế cấp quận, huyện trở lên (không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);

Các loại hồ sơ phải được sao y trên khổ giấy A4, có công chứng, sắp xếp theo thứ tự như trên và được lưu giữ tại đơn vị.

B.   Thủ trưởng ký hợp đồng làm việc:

Thủ trưởng thực hiện ký hợp đồng theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nhấn vào đây để tải mẫu về). Thời gian hợp đồng tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị. Viên chức được xếp lương theo mục E của Văn bản này.

C.   Thực hiện chế độ thử việc và nâng bậc lương thường xuyên:

Thời gian thử việc là 3 tháng. Thời gian thử việc không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. Sau khi hết thời gian thử việc, mỗi 2 năm Thủ trưởng đơn vị phải kịp thời thực hiện hồ sơ gửi về cấp có thẩm quyền quản lý để thực hiện nâng bậc lương thường xuyên.

D.   Chấm dứt hợp đồng làm việc:

a) Khi đến thời điểm hết hạn của hợp đồng làm việc có thời hạn thì Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế và nguồn tài chính của đơn vị để ký tiếp hoặc không ký tiếp hợp đồng làm việc theo quy định. Người không được ký tiếp hợp đồng làm việc thì được hưởng chính sách thôi việc hoặc hưu trí theo quy định của pháp luật.

b) Thủ trưởng đơn vị chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc trong các trường hợp sau:

1. Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc;

2. Người thử việc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

E.      Bảng xếp lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005):

 


Số

TT

Nhóm ngạch

Mã số ngạch

Bậc lương

Vượt khung

lần 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Kỹ thuật viên  đánh máy

Hệ số lương:

01.005

 

2,05

 

2,23

 

2,41

 

2,59

 

2,77

 

2,95

 

3,13

 

3,31

 

3,49

 

3,67

 

3,85

 

4,03

 

VK+5%

2

Nhân viên kỹ thuật

Hệ số lương:

01.007

 

1,65

 

1,83

 

2,01

 

2,19

 

2,37

 

2,55

 

2,73

 

2,91

 

3,09

 

3,27

 

3,45

 

3,63

 

VK+5%

3

4

- Nhân viên đánh máy

- Nhân viên bảo vệ

Hệ số lương:

01.006

01.011

 

 

1,50

 

 

1,68

 

 

1,86

 

 

2,04

 

 

2,22

 

 

2,40

 

 

2,58

 

 

2,76

 

 

2,94

 

 

3,12

 

 

3,30

 

 

3,48

 

 

VK+5%

5

Nhân viên văn thư

Hệ số lương:

01.008

 

1,35

 

1,53

 

1,71

 

1,89

 

2,07

 

2,25

 

2,43

 

2,61

 

2,79

 

2,97

 

3,15

 

3,33

 

VK+5%

6

Nhân viên phục vụ

Hệ số lương:

01.009

 

1,00

 

1,18

 

1,36

 

1,54

 

1,72

 

1,90

 

2,08

 

2,26

 

2,44

 

2,62

 

2,80

 

2,98

 

VK+5%

 

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến Thủ trưởng các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở để biết và nghiêm túc thực hiện theo qui định. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện có trách nhiệm phối hợp phòng Nội vụ quận, huyện hướng dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc theo Văn bản này.

Văn bản này thay thế Văn bản số 422/GDĐT-TC ngày 11 tháng 3 năm 2008 về ủy nhiệm ký hợp đồng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức Cán bộ để được hướng dẫn giải quyết./. 

 

                                                                                        GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                  

-          Như trên;                                                                                                  (đã ký)

-          Lưu,

 

                                                                                       Lê Hồng Sơn