ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             _____________________                             

    __________________           

          Số: 1233/GDĐT-TC                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 4 năm 2012.

   Về báo cáo t́nh h́nh giáo viên

tiếng Anh tham gia khảo sát FCE

và bồi dưỡng năm học 2012-2013.

 

   Kính gửi : 

                                                                           - Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

                                                                           - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;                                   

                                                                           - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên,

                                                                           - Hiệu trường các trường Cao đẳng, Trung cấp

                                                                              chuyên nghiệp;

 

Nhằm thực hiện tốt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” hay c̣n gọi là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 theo Quyết định số 1400/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020” theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và kế hoạch số 1618/ GDĐT-VP ngày 22 tháng 6 năm 2012 về thực hiện đề án phổ cập & nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông chuyên nghiệp năm học 2012-2013;

Trong năm 2011 và năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đă tổ chức khảo sát và bồi dưỡng toàn bộ giáo viên dạy tiếng Anh các cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố với mục đích nắm chắc tŕnh độ, năng lực ngôn ngữ của đội ngũ, qua đó tổ chức nâng cao năng lực giảng dạy, giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm tổng hợp số liệu tổ chức và năm bắt t́nh h́nh tham gia các đợt khảo sát FCE và các lớp bồi dưỡng sau khảo sát của lực lượng giáo viên tiếng Anh trên thành phố đă thực hiện trong năm học 2012-2013, cũng như lên kế hoạch khảo sát và bồi dưỡng cho các đợt kế tiếp, pḥng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị gửi Báo cáo số liệu giáo viên tiếng Anh tham gia Khảo sát FCE và Bồi dưỡng (theo mẫu đính kèm, nhấn vào đây để tải về máy tính) bằng văn bản về pḥng Tổ chức cán bộ và bằng email về hộp thư: hdungbui@gmail.com trước 16h ngày 03 tháng 5 năm 2013./.

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- L­ưu (TC, VP)

 

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

(đă kư)

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu