Sáng 14/12, Văn pḥng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố ba luật mới: Luật viên chức, Luật bảo vệ người tiêu dùng và Luật khoáng sản, đă được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua. 

Luật viên chức được kết cấu gồm 6 chương và 62 điều. Nội dung các chương bao gồm: Những qui định chung; Quyền và nghĩa vụ của viên chức; Tuyển dụng, sử dụng viên chức; Quản lư viên chức; Khen thưởng và xử lư vi phạm; Điều khoản thi hành.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, để Nhà nước thực hiện được tốt và hiệu quả trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đảm bảo chất lượng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu cho người dân và cộng đồng, không v́ mục tiêu lợi nhuận, cần phải xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế với ổn định, công bằng xă hội, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Một trong những điểm mới của Luật này đă làm rơ khái niệm về “viên chức” là được tuyển dụng và làm việc theo hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập và đặc điểm nghề nghiệp của viên chức là không mang tính quyền lực công mà chủ yếu là mang tính chuyên môn, nghề nghiệp.

Một trong những điểm đáng chú ư của Luật Viên chức là quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức và các quy định chuyển tiếp.

Cụ thể, viên chức có thời gian làm việc 5 năm trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển; viên chức được tiếp nhận, bổ sung vào vị trí làm việc được pháp luật quy định là công chức th́ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng; viên chức chuyển sang cán bộ, công chức hoặc ngược lại đều được bảo đảm có quyền lợi về chế độ, chính sách.

Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có quyền, nghĩa vụ và được quản lư như viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Viên chức tuyển dụng sau ngày 1/7/2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đă kư kết theo quy định của Luật này.

Luật viên chức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

(http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=438584)

Nhấn vào đây để tải về Luật viên chức