SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           THANH TRA

 

        Số :  182     / TTr                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 19   tháng  9   năm 2011

 

Thống nhất biểu mẫu thanh tra,

kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

Ngành học Mầm non và phổ thông.

 

                                        Kính gửi : Trưởng phòng Giáo dục quận huyện.

 

Căn cứ thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của thanh tra  giáo dục. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc mẫu hóa các biên bản của hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Kể từ năm học 2011-2012 Thanh tra Sở thống nhất bộ mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo như sau:

1. Ngành học Mầm non: Thực hiện theo biểu mẫu mới theo thống nhất giữa phòng chuyên môn và Thanh tra Sở. (7 mẫu đính kèm). Riêng mẫu đánh giá hoạt động vui chơi sẽ được triển khai trong tháng 10/2011 .

 2. Ngành học Phổ thông: Về nội dung vẫn giữ nguyên như năm học 2010-2011, về hình thức thực hiện theo bộ mẫu hướng dẫn (4 mẫu đính kèm) .

         Đề nghị đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện quan tâm chỉ đạo các đơn vị, Cộng tác viên thanh tra thực hiện theo tinh thần văn bản này  (kể cả các trường tư thục). Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ với Thanh tra Sở để đảm bảo sự thống nhất chung.

 

 

                                                                                   CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận :

- P.Giám đốc phụ trách MN,PT “để báo cáo” ;

- Phòng MN , TiH ,TrH “để phối hợp”;

- Như trên “để thực hiện”;

- Các trường MN trực thuộc Sở “để thực hiện”;

- Lưu TTr Sở.                                                                                               Nguyễn Văn Nam                      

                                                                                            (Đã ký)                       

 

 

 

 

 

A- BIỂU MẪU CỦA MẦM NON

 

(Cộng tác viên TT sử dụng thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND …..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phòng GD& ĐT …..

________________________

 

 

 

……………… ngày …… tháng …… năm …….

 

BIÊN BẢN THANH TRA

Họat động sư phạm của nhà giáo

_____________

 

          Họ và tên nhà giáo: …………………………………………………………………

          Năm vào ngành: …………………………………………………………………….

          Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

          Nhóm, lớp phụ trách: ……………………………………………………………….

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

          1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Căn cứ vào phiếu nhận xét của Hiệu trưởng):

    ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

          2. Kết quả công tác được giao :

          a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn

    ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

b) Kết quả chăm sóc và giáo dục

- 01 hoạt động dạy học    :    ………….

- 01 hoạt động vui chơi   :    ………….

- 01 hoạt động chăm sóc :    ………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

3. Đề nghị xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: ……………

 

II. KIẾN NGHỊ:

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

         

Ý kiến của nhà giáo

(Ký và ghi họ tên)

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

 

HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ THANH TRA

(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

(Trường sử dụng kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD&ĐT …..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG …………..

________________________

 

 

 

TP.HCM………………, ngày …… tháng …… năm …….

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Họat động sư phạm của nhà giáo

_____________

 

          Họ và tên nhà giáo : …………………………………………………………………

          Năm vào ngành : …………………………………………………………………….

          Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

          Nhóm, lớp phụ trách: ……………………………………………………………….

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

 

          1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Căn cứ vào phiếu nhận xét của Hiệu trưởng):

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

          2. Kết quả công tác được giao :

           a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 b) Kết quả chăm sóc và giáo dục

- 01 hoạt động dạy học    :    ………….

- 01 hoạt động vui chơi   :    ………….

- 01 hoạt động chăm sóc :    ………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

3. Đề nghị xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: ……………

 

II. KIẾN NGHỊ:

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

         

Ý kiến của nhà giáo

(Ký và ghi họ tên)

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

 

HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ KIỂM TRA

(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

GIÁO VIÊN MẦM NON

-   Họ và tên giáo viên:……………………………………………………………………

-   Trường : ………………………………………….Độ tuổi của trẻ……………………

-   Tên hoạt động:…………………………………………………………………………

 

Diễn biến

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 

NHẬN XÉT

( ưu điểm, tồn tại-khắc phục)

 

 

 

1/ Nội dung HĐ hướng tới MT phát triển, gần gũi , sáng tạo.

 

2/ Trẻ được thực hành (làm, suy nghĩ, quan sát), có cơ hội thể hiện bản thân, hứng thú, đặt câu hỏi, diễn đạt các ý tưởng bằng ngôn ngữ cá nhân .

 

3/ Ngôn ngữ của giáo viên (câu hỏi, chỉ dẫn) biểu cảm, rõ ràng, ngắn gọn .

 

4/ Giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và trẻ.

 

5/ Huy động được kinh nghiệm của trẻ vào việc tổ chức các hoạt động.

 

6/ Tận dụng cơ hội để tích hợp các nội dung giáo dục.

 

7/ Học cụ đơn giản, hiệu quả, đủ cho trẻ thực hành.

 

8/ GV quan sát phản hồi từ phía trẻ   (đưa ra các biện pháp giải quyết các tình huống trong và sau giờ hoạt động ) .

 

9/ Tổ chức hợp lý .

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

 

        XẾP LOẠI: ____________

 

      Ý kiến của nhà giáo                                      Ngày ____ tháng ____ năm 20____

        (Ký và ghi họ tên)                         Họ và tên người thanh (kiểm) tra: ____________

        Chức vụ: ____________________________

                   Đơn vị công tác: ___________________________

                                                                           (Ký và ghi họ tên)

 

(Trường và Cộng tác viên Thanh tra sử dụng hoạt động sư phạm nhà giáo)

         

UBND Quận …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD&ĐT ….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

________________________

 

 

 

………………, ngày …… tháng …… năm ……

 

PHIẾU NHẬN XÉT

_____________

 

Họ và tên nhà giáo: …………………………………………Năm sinh :……………

Năm vào ngành :…………………………………………….  ……………………

Nhóm, lớp : …………………………………………………………………………

Trường :……………………………………………………………………………

 

         NHẬN XÉT:

 

          1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đánh giá).

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

 

          2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao :

 

          a) Mối quan hệ với cha mẹ học sinh:  …………………………………………................

   ………………………………………………………………………………………...............

   ………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………….........

   ………………………………………………………………………………………................

 

          b) Công tác kiêm nhiệm khác:      ………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Ký và ghi họ tên)

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ  HOẠT ĐỘNG LAU MẶT

 

Họ và tên giáo viên..............................................................................................

Trường:......................................................... Độ tuổi của trẻ:..............................

 

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 

 

NHẬN XÉT

 

* Chuẩn bị:

  - Khăn lau mặt đủ cho trẻ và có dự phòng.

  - Khăn giấy để trẻ chùi mũi.

  - Khăn trắng sạch.

  - Có đồ dùng đựng khăn bẩn riêng.

* Hoạt động trẻ (cô):

  - Lau đúng cách (qui trình hợp lý, sạch).

  - Lau kỹ những chỗ bẩn và không sử dụng lại chỗ khăn bẩn. Mặt trẻ được lau sạch.

  - Thực hiện nề nếp.

* Lau đúng cách:

  - Lau hai mắt trước.

  - Lau sạch mũi, miệng, trán, má, cằm, cổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

       XẾP LOẠI: ____________

 

      Ý kiến của nhà giáo                                      Ngày _______ tháng _____ năm 20____

        (Ký và ghi họ tên)                       Họ và tên người thanh (kiểm) tra: ___________________

Chức vụ                 : ____________________________

Đơn vị công tác      : ____________________________

                                                                           (Ký và ghi họ tên)

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ  HOẠT ĐỘNG RỬA TAY

Họ và tên giáo viên: ............................................................................................

Trường:......................................................... Độ tuổi của trẻ:..............................

 

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 

 

NHẬN XÉT

 

* Chuẩn bị:

  - Bồn rửa phù hợp, vừa tầm trẻ.

  - Vệ sinh sạch, thoát nước tốt.

  - Đảm bảo 10 à 15 cháu/ vòi.

  - Có đủ nước sạch, xà bông, khăn lau tay cho từng trẻ.

  - Móng tay trẻ được cắt ngắn, quần áo gọn thuận tiện thao tác.

* Hoạt động trẻ (cô):

  - Rửa đúng cách (qui trình hợp lý, sạch).

  - Tiết kiệm nước.

  - Thực hiện nề nếp.

* Qui trình hợp lý:

  - Làm ướt tay.

  - Xoa tay với xà bông.

  - Rửa tay dưới vòi nước đến khi sạch xà bông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

         XẾP LOẠI: ____________

      Ý kiến của nhà giáo                                      Ngày....... tháng ..... năm 20......

        (Ký và ghi họ tên)                Họ và tên người thanh (kiểm) tra:....................................

Chức vụ                 : .....................................................

Đơn vị công tác      : .....................................................

                                                                           (Ký và ghi họ tên)

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ  HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC BỮA ĂN

Họ và tên giáo viên: ............................................................................................

Trường:......................................................... Độ tuổi của trẻ:..............................

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 

 

NHẬN XÉT

 

 

* Chuẩn bị:

   - Vị trí ngồi ăn: sạch sẽ, thoáng mát, không khí vui tươi, chỗ ngồi thoải mái.

    - Bàn ghế : kích thước, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi, đảm bảo an toàn. 

    - Đầy đủ đồ dùng phục vụ ăn uống và có dự phòng cho trẻ sử dụng. Đảm bảo vệ sinh, an toàn, tiện sử dụng.

* Tổ chức hoạt động:

  - Phân công trẻ trực nhật .

  - Thực hiện luân phiên từng nhóm, trẻ không chờ đợi.

  - GV có chén, muỗng riêng để nếm thức ăn .

  - Đeo khẩu trang khi chia cơm và thức ăn.

  - Giao tiếp qua bữa ăn.

  - Giáo dục văn hóa ăn uống

  - Tập trẻ tự xúc, không ép trẻ ăn

  - Trẻ biết thu dọn đồ dùng sau khi ăn đúng cách.

  - sau khi ăn trẻ có thói quen uống nước, súc miệng, đánh răng.

  - Kết thúc bữa ăn đúng giờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             XẾP LOẠI: ____________

 

      Ý kiến của nhà giáo                                                Ngày ____tháng _____ năm 20___

        (Ký và ghi họ tên)                          Họ và tên người thanh (kiểm) tra: __________

          Chức vụ: ______________________

          Đơn vị công tác   : ____________________________

                                                                           (Ký và ghi họ tên)

 

B- BIỂU MẪU CỦA TIỂU HỌC

 

(Cộng tác viên Thanh tra sử dụng thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND QUẬN (HUYỆN)……..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phòng GD& ĐT …..

________________________

 

 

 

……………, ngày …… tháng …… năm ……

 

BIÊN BẢN THANH TRA

Họat động sư phạm của nhà giáo

_____________

 

            Họ và tên nhà giáo : …………………………………………………………………

            Dạy lớp:…………………………………môn : …………………………………...

            Năm vào ngành : …………………………………………………………………….

            Nhiệm vụ được giao : ……………………………………………………………….

            Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

 

            1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Căn cứ vào phiếu nhận xét của Hiệu trưởng):

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

            2. Kết quả công tác được giao :

 

            a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn

 

                - Về hồ sơ chuyên môn :

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

                - Việc thực hiện các quy định về chuyên môn

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

            b) Kết quả xếp loại giờ dạy (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD và ĐT)

          Môn:…………………Bài dạy………………………………xếp loại……………….

Môn:…………………Bài dạy………………………………xếp loại……………….

Môn:…………………Bài dạy……….………………………xếp loại……………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 

            c) Kết quả giảng dạy của nhà giáo: trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)

            - Loại giỏi:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại khá:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại trung bình:                     đạt tỷ lệ :          %

            - Loại yếu:                                đạt tỷ lệ :          %

           

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (trên cơ sở nhận xét của thủ trưởng cơ sở giáo dục)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

3. Xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: ……………

 

II. KIẾN NGHỊ :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 Ý kiến của nhà giáo

(Ký và ghi họ tên)

 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

  

 

HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ THANH TRA

(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

(Trường sử dụng kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD&ĐT …..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG …………..

________________________

 

 

 

……………… ngày …… tháng …… năm ……

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Họat động sư phạm của nhà giáo

_____________

 

            Họ và tên nhà giáo : …………………………………………………………………

            Dạy lớp: ……………………………………môn : ………………………………...

            Năm vào ngành : …………………………………………………………………….

            Nhiệm vụ được giao : ……………………………………………………………….

            Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

 

            1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Căn cứ vào phiếu nhận xét của Hiệu trưởng):

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

            2. Kết quả công tác được giao :

 

            a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn

 

                - Về hồ sơ chuyên môn :

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

                - Việc thực hiện các quy định về chuyên môn

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

            b) Kết quả xếp loại giờ dạy (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD và ĐT)

            Môn:………………………Bài dạy…………………………xếp loại……………….

Môn:………………………Bài dạy…………………………xếp loại……………….

Môn:………………………Bài dạy…………………………xếp loại……………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 

            c) Kết quả giảng dạy của nhà giáo: trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)

            - Loại giỏi:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại khá:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại trung bình:                     đạt tỷ lệ :          %

            - Loại yếu:                                đạt tỷ lệ :          %

           

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (trên cơ sở nhận xét của thủ trưởng cơ sở giáo dục)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

3. Xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: ……………

 

II. KIẾN NGHỊ :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

Ý kiến của nhà giáo

(Ký và ghi họ tên)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 

HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ KIỂM TRA

(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

(Trường và Cộng tác viên Thanh tra sử dụng thanh (kiểm) tra hoạt động sư phạm nhá giáo )

 

UBND QUẬN (HUYỆN) ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD& ĐT …..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

________________________

 

 

 

……………….. ngày …… tháng ……. năm …….

 

PHIẾU NHẬN XÉT

_____________

 

         

            Họ và tên nhà giáo : …………………………………………………………………

            Dạy lớp: ……………………………………môn : .………………………………...

            Năm vào ngành : …………………………………………………………………….

            Nhiệm vụ được giao : ……………………………………………………………….

            Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

 

            1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đánh giá).

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

            2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao :

 

            a) Công tác chủ nhiệm:

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

            b) Công tác kiêm nhiệm khác:         

          ………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY BẬC TIỂU HỌC

(Hướng dẫn 10358/BGDĐT ngày 28/9/2007)

Họ và tên người dạy: ………………………………………………………………………………

Tên bài dạy: ……………………………………………………………………… Môn: …………

Lớp:…………. Trường …………………………………quận ………….TP …………………….

 

 

DIỄN TIẾN TIẾT DẠY

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

 

NHẬN XÉT - GHI CHÚ

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

……..……………......................

 

 

Nhận xét chung về tiết dạy      

       …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

            Ý kiến của nhà giáo                                                       Ngày _______ tháng _____ năm 20____

              (Ký và ghi họ tên)                                                     Họ và tên người dự   : _________________

Chức vụ              : _________________

Đơn vị công tác  : _________________

                                                                           (Ký và ghi họ tên)

 

 

 

Các lĩnh vực

Tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1. Kiến thức

(5 điểm)

1.1 Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kĩ năng, nội dung cơ bản trọng tâm của bài dạy

1.2 Giảng dạy kiến thức cơ bản chính xác, có hệ thống.

1.3 Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mĩ)

1.4 Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh

1.5 Nội dung dạy học phú hợp với tâm lý lứa tuổi, tác động tốt các đối tượng kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép (nếu có)

1.6 Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn, gắn với thực tế đời sống xung quanh của học sinh.

 

1

 

1

0.5

1

1

 

O.5

 

 

2. Kĩ năng sư phạm

(7 điểm)

2.1 Dạy học đúng đặc trưng bộ môn, đúng loại bài lý thuyết, luyện tập, thực hành, ôn tập …

2.2 Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh

2.3 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và theo hướng đổi mới

2.4 Xử lý các tình huống sư phạm phù hợp đối tượng và có tác dụng giáo dục

2.5 Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cà ĐDDH tự làm thiết thực, có hiệu quả

2.6 Lời giảng mạch lạc, truyền cảm, chữ viết đúng, đẹp, trình bày bảng hợp lí

2.7  Phân bố thời gian đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu của bài dạy và phù hợp với thực tế của bài học

1

 

2

 

1

 

0.5

1

0.5

1

 

 

3. Thái độ sư phạm

(3 điểm)

3.1 Tác phong sư phạm, chuẩn mực,gần gũi, ân cần với học sinh

3.2 Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh

3.3 Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập 

1

1

1

 

4. Hiệu quả

(5 điểm)

4.1 Tiến trình tiết dạy hợp lý, nhẹ nhàng, các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với điều kiện học sinh tiểu học

4.2 Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài học, có tình cảm thái độ đúng

4.3 Học sinh nằm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành sau tiết dạy

1

 

1

3

 

    

         CỘNG          20             _______

Text Box: ______/20
_______

 

Xếp loại tiết dạy:

 

Tốt: 18 – 20 (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2 và 4.3 không bị điểm 0)

Khá: 14 – 17,5 (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2 và 4.3 không bị điểm 0)               ĐIỂM BÀI DẠY

Trung bình: 10 – 13,5 (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2 và 4.3 không bị điểm 0)             XẾP LOẠI

Chưa đạt: dưới 10 ( hoặc một trong các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2 và 4.3 bị điểm 0)

Ghi chú:

Thang điểm của từng tiêu chí là 0; 0,5 ; 1 (Riêng tiêu chí 2.2 là 0; 0,5; 1; 1.5; 2 tiêu chí 4.3 là 0; 1; 2; 3.

Điểm về hiệu quả tiết dạy (tiêu chí 4.3) có thể thay đổi bằng kết khảo sát sau tiết dạy.

* Đạt yêu cầu từ 90% trở lên (3 điểm). * Đạt yêu cầu từ 70% trở lên (2 điểm).

* Đạt yêu cầu từ 50% trở lên (1 điểm). * Đạt yêu cầu dưới 50% (0 điểm).

Khi chấm điểm cần căn cứ vào đặc thù của từng bộ phận và từng bài dạy cụ thể để cho điểm các tiêu chí một cách linh hoạt, tránh máy móc, cứng nhắc. Một lĩnh vực có thể đạt điểm tối đa, mặc dù có tiêu chí trong lĩnh vực đó không cho điểm, khi đó cần giải thích rõ và phần điểm của tiêu chí này được cộng thêm vào tiêu chí mà giáo viên đạt xuất sắc trong cùng lĩnh vực.

C- BIỂU MẪU TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

(Cộng tác viên Thanh tra sử dụng thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND QUẬN (HUYỆN)……..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phòng GD& ĐT …..

________________________

 

 

 

……………, ngày …… tháng …… năm ……

 

BIÊN BẢN THANH TRA

Họat động sư phạm của nhà giáo

_____________

 

            Họ và tên nhà giáo : …………………………………………………………………

            Dạy môn : …………………………………………………………………………...

            Năm vào ngành : …………………………………………………………………….

            Nhiệm vụ được giao : ……………………………………………………………….

            Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

 

            1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống(Căn cứ vào phiếu nhận xét của Hiệu trưởng):    

        ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

            2. Kết quả công tác được giao :

 

            a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn

 

                - Về hồ sơ chuyên môn :

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

                - Việc thực hiện các quy định về chuyên môn

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

            

b) Kết quả xếp loại giờ dạy (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD và ĐT)

Tiết 1:…………………………………………………………xếp loại…………….

Tiết 2:…………………………………………………………xếp loại…………….

Tiết 3:…………………………………………………………xếp loại…………….

             ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

             c) Kết quả giảng dạy của nhà giáo: trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)

            - Loại giỏi:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại khá:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại trung bình:                     đạt tỷ lệ :          %

            - Loại yếu:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại kém:                               đạt tỷ lệ :          %

 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (trên cơ sở nhận xét của thủ trưởng cơ sở giáo dục)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

3. Xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: ……………

 

II. KIẾN NGHỊ :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

Ý kiến của nhà giáo

(Ký và ghi họ tên)

 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

 

HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ THANH TRA

(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

(Trường sử dụng kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên phổ thông)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD& ĐT …..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG …………..

________________________

 

 

 

……………, ngày …… tháng …… năm ……

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Họat động sư phạm của nhà giáo

_____________

 

            Họ và tên nhà giáo : …………………………………………………………………

            Dạy môn : …………………………………………………………………………...

            Năm vào ngành : …………………………………………………………………….

            Nhiệm vụ được giao : ……………………………………………………………….

            Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

 

            1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Căn cứ vào phiếu nhận xét của Hiệu trưởng):   

         ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

             2. Kết quả công tác được giao :

 

            a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn

 

                - Về hồ sơ chuyên môn :

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

                 - Việc thực hiện các quy định về chuyên môn

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

            b) Kết quả xếp loại giờ dạy (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD và ĐT)

          Tiết 1:…………………………………………………………xếp loại…………….

Tiết 2:…………………………………………………………xếp loại…………….

Tiết 3:…………………………………………………………xếp loại…………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

  

            c) Kết quả giảng dạy của nhà giáo: trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)

            - Loại giỏi:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại khá:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại trung bình:                     đạt tỷ lệ :          %

            - Loại yếu:                                đạt tỷ lệ :          %

            - Loại kém:                               đạt tỷ lệ :          %

 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (trên cơ sở nhận xét của thủ trưởng cơ sở giáo dục)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

3. Xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: ……………

 

II. KIẾN NGHỊ :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

Ý kiến của nhà giáo

(Ký và ghi họ tên)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

  

HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ KIỂM TRA

(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

  

 

 

(Trường và Cộng tác viên Thanh tra sử dụng thanh kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo)

 

UBND QUẬN (HUYỆN)……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD& ĐT …..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

________________________

 

 

 

……………….., ngày …… tháng ……. năm …….

 

PHIẾU NHẬN XÉT

_____________

 

          Họ và tên nhà giáo : …………………………………………………………………

            Dạy môn : …………………………………………………………………………...

            Năm vào ngành : …………………………………………………………………….

            Nhiệm vụ được giao : ……………………………………………………………….

            Đơn vị công tác : ……………………………………………………………………

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

 

            1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đánh giá).

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

            2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao :

 

            a) Công tác chủ nhiệm:

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

            b) Công tác kiêm nhiệm khác:        

           ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

(Hướng dẫn 10227/THPT ngày 11/9/2001)

 

Họ và tên người dạy: …………………………………………Môn ……………………….…..

Tên bài dạy: ……………………………………………Tiết……………Ngày …..……………

Lớp:…………. Trường …………………………………quận ………….TP ………………….

 

        Phần ghi nhận của người dự giờ

 

 

Nội dung diễn tiến

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

 

Nhận xét, đề nghị

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

 

 

Ngày _______ tháng _____ năm 20____

            Ý kiến của nhà giáo                                                    Họ và tên người dự : _________________

              (Ký và ghi họ tên)                                                       Chức vụ                   : _________________

                                                                                                  Đơn vị công tác         : _________________

                                                                           (Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

Các mặt

Các yêu cầu

Điểm

0

1

2

1

2

3

4

5

6

Nội dung

1

Chính xác khoa học(khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng; lập trường chính trị)

 

 

 

2

Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm

 

 

 

3

Liên hệ với thực tế(nếu có); có tính giáo dục

 

 

 

Phương pháp

4

Sử dụng phương pháp phù hợpvới đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp

 

 

 

5

Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học

 

 

 

Phương tiện

6

Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp

 

 

 

7

Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực; giáo án hợp lý

 

 

 

Tổ chức

8

Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu

 

 

 

9

Tổ chức và đia62u khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng; học sinh hứng thú học

 

 

 

Kết quả

10

Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức

 

 

 

 

     Điểm tổng cộng: ________/20

 

Cách xếp loại:

 

Loại giỏi

Loại khá

Loại Trung bình

Loại Yếu kém

Các yêu cầu 1,4,6,9 phải đạt điểm 2

 

Các yêu cầu 1,4,9 phải đạt điểm 2

 

Các yêu cầu 1,4, phải đạt điểm 2

 

Các yêu cầu 1,4, phải đạt điểm 2

 

Điểm tổng cộng đạt từ 17 – 20

 

Điểm tổng cộng đạt từ 13 – 16,5

 

Điểm tổng cộng đạt từ 10 – 12,5

 

  Điểm tổng cộng đạt từ 9 trở xuống.