HƯỚNG DẪN HỒ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC NIÊN HẠN NĂM 2008

 

 

Hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị THPT (công lập) và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải được sắp xếp theo thứ tự và bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị (1 bản);

Văn bản đề nghị phải ghi rơ tổng số CB,CC,VC thuộc biên chế trả lương của đơn vị; số người đề nghị nâng bậc lương trước niên hạn và tổng quỹ tiền lương tăng thêm do nâng bậc lương trước niên hạn năm 2008.

  1. Biên bản họp hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn năm 2008 (theo mẫu _1 bản);

Thành phần hội đồng xét nâng bậc lương trước niên hạn giống thành phần hội đồng nâng lương niên hạn năm 2008.

  1. Danh sách CB,CC,VC được xét nâng bậc lương trước thời hạn (được tải về từ chương tŕnh quản lư công chức, viên chức của Sở Nội vụ TPHCM _ 2 bản);

* Lưu ư: phải cập nhật thông tin trên Web trước khi tải về máy tính để in danh sách.

  1. Bản quy định về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do đơn vị tự xây dựng (1 bản);

       Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lư CB,CC,VC có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng Quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ về thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CC,VC. Bản quy định định này phải được công khai trong đơn vị. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2008 không quá 5% tổng số CB,CC,VC thuộc biên chế trả lương của đơn vị.

  1. Các Quyết định công nhận lập thành tích xuất sắc của CB,CC,VC có tên trong danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

       Quyết định công nhận CB,CC,VC lập thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền theo quy định kư ban hành.

  1. Bản sao quyết định lương hiện hưởng của CB,CC,VC có tên trong danh sách được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.

 

Hạn chót nhận hồ sơ: thứ 6, ngày 06/02/2009, sau ngày này các đơn vị không có hồ sơ, Pḥng Tổ chức cán bộ  xem như đơn vị đó không có CB, CC, VC được nâng lương trước thời hạn.

 

Pḥng Tổ chức Cán bộ

 

Mẫu BIÊN BẢN


    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  ____________

         Đơn vị :                                                        TP Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 200..

        Số :         /

                                                                       

                                                                         BIÊN BẢN

                                             Về họp xét nâng bậc lương trước niên hạn năm 2008

                   (Trường ___________________________________).

                                                                       

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN :

1/ Thành phần :

 

-

-

-

-

 

2/ Thời gian :

 

3/ Địa điểm :

 

4/ Chủ tŕ họp :

 

5/ Thư kư :

 

II/ NỘI DUNG :

1.Chủ tịch Hội đồng lương triển khai quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước niên hạn của đơn vị.

2.    Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương của đơn vị tiến hành triển khai Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công  chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3.  Tiến hành xét duyệt (Danh sách đính kèm) : Hội đồng thông qua danh sách và thống nhất đề nghị nâng bậc lương trước niên hạn năm 2008 cho ……………....người.

 

         Kết quả xét duyệt :

3.1 – Tổng số CB,CC,VC có tên trong bảng lương : ……….…………………….người.

3.2 _ Tổng số CCVC được nâng bậc lương trước niên hạn năm 2008:……..…….người

      Tỷ lệ …………….%.

3.3 _ Tổng quỹ tiền lương tăng thêm do nâng bậc lương trước niên hạn năm 2008 :………………………….đồng.

 

 

 

          4. Kiến nghị:

 

 

 

 

 

 

III/ KẾT THÚC : Lúc            giờ         cùng ngày.

 

 

              Thư kư

           (Kư tên)                                                                       Chủ tịch Hội đồng lương

                                                                                                   (Kư tên và đóng dấu)