ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   Số : 2247  /GDĐT-TH                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 10  năm 2009

Về :  Thông báo kết quả cuộc họp “ Thư viện – Thiết bị cấp Tiểu học” năm học 2009 - 2010.

 
 


                                                      

 

 

 

                                       Kính gởi :  Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo các Quận – Huyện

 

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2009 - 2010, nhằm định hướng công tác xây dựng, tổ chức hoạt động công tác Thư viện, Thiết bị cấp Tiểu học;

Sở Giáo dục–Đào tạo đă tổ chức cuộc họp  “Thư viện – Thiết bị cấp Tiểu học năm học 2009 - 2010” tại trường tiểu học Trần Quốc Tuấn - Quận Tân B́nh vào ngày 6. 10. 2009.

 

I. Thành phần tham dự gồm :

 

- Chuyên viên phụ trách công tác Thư viện, Thiết bị của các Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện : Quận 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; B́nh Thạnh ; Phú Nhuận ; Tân B́nh ; Tân Phú ; G̣ Vấp ; Thủ Đức ; B́nh Tân ; B́nh Chánh ; Hóc Môn ; Củ Chi ; Nhà Bè và Cần Giờ.

 

II. Nội dung :

1. Công tác Thiết bị :

- Đánh giá công tác thiết bị năm học 2008 - 2009

- Lưu ư các vấn đề liên quan đến việc sử dụng kinh phí mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cấp Tiểu học.

- Phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học cấp Tiểu học.

- Hướng dẫn công tác báo cáo, thống kê về Thiết bị trường học.

- Triển khai nhập dữ liệu Thiết bị vào phần mềm Quản lư Thiết bị theo bộ mă thiết bị trong Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

2. Công tác Thư viện :

- Đánh giá công tác Thư viện năm học 2008 - 2009

- Hướng dẫn công tác Thư  viện theo văn bản số : 1718 /GDĐT-TrH ngày 18 tháng 8 năm 2009 về : “ Chương tŕnh công tác Thư viện trường học năm học 2009 – 2010 ”.

- Hướng dẫn thực hiện văn bản sử dụng kinh phí mua sắm tài liệu cho Thư viện trường học.

- Hướng dẫn công tác báo cáo, thống kê về hoạt động Thư viện trường học.

- Một số lưu ư về kiểm tra, đánh giá và xếp loại Thư viện trường Tiểu học theo Quyết định 01/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn bổ sung một số kư hiệu phân loại.

- Về chế độ phụ cấp độc hại đối với Cán bộ phụ trách Thư viện trường học.

- Hướng dẫn một số nội dung về Hội thi cán bộ Thư viện giỏi.

3. Trao đổi ư kiến của các đơn vị

III. Kết luận và định hướng công tác Thư viện - Thiết bị :

1/ Công tác Thư viện :

Trọng tâm :

+ Tập trung củng cố, xây dựng Thư viện đạt Chuẩn, phát huy vai tṛ các Thư viện Tiên tiến và Xuất sắc.

+ Tham gia Hội thi cán bộ Thư viện giỏi lần thứ IV.

Pḥng Giáo dục và Đào tạo, các trường Tiểu học cần căn cứ các văn bản sau đây để tham mưu và tổ chức thực hiện :

             - Hướng dẫn công tác Thư viện theo văn bản số : 1718/GDĐT-TrH ngày 18/8/2009 về “ Chương tŕnh công tác Thư viện trường học năm học 2009 – 2010 ”.

- Quyết định số : 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc : “ Ban hành quy định tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông ”

- Văn bản số : 11185/GDTH ngày 17/12/2004 về việc : “ Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện Trường Phổ thông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Biên bản kiểm tra Thư viện ( đă thực hiện trong năm học trước ).

- Thông tư số 30/TT-LB ngày 26/7/1990 của Liên bộ Tài Chính – Giáo dục Đào tạo về “ Hướng dẫn quản lư vốn sự nghiệp đầu tư cho Giáo dục phổ thông và văn bản số 3871/KHTC ngày 29/6/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “ Thực hiện mức kinh phí mua sắm SGK và Thiết bị trường học theo thông tư Liên bộ số 30/TT-LB ngày 26/7/1990 của Bộ Tài Chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

+ Thiết kế, trang trí Thư viện theo mô h́nh tiên tiến của các nước trong khu vực.

+ Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và từng bước ổn định đội ngũ cán bộ phụ trách Thư viện tại đơn vị.

+ Trang bị máy tính cho Thư viện có nối mạng internet để phục vụ cho việc sưu tầm, bổ sung nguồn tư liệu mới, tiếp tục mở rộng việc sử dụng phần mềm quản lư Thư viện.

+ Triển khai Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi tại cơ sở.

+ Triển khai hướng dẫn Cán bộ Thư viện cán trường Tiểu học về công tác Báo cáo hoạt động Thư viện và Thống kê số liệu.

+ Hướng dẫn Công tác tự đánh giá Thư viện cho các trường Tiểu học theo Quyết định số : 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc : “ Ban hành quy định tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông ”, bao gồm cả các trường ngoài công lập trên địa bàn Quận Huyện.

+ Về chế độ phụ cấp độc hại cho Cán bộ làm công tác Thư viện và chế độ chính sách đối với Cán bộ làm công tác Thiết bị, Pḥng Giáo dục Tiểu học ghi nhận ư kiến từ các Quận Huyện sẽ báo cáo và tŕnh Ban Giám đốc cùng các Pḥng ban liên quan của Sở xem xét, quyết định.

2. Công tác Thiết bị :

Trọng tâm :

+ Rà soát và bổ sung đầy đủ thiết bị, ĐDDH theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ( Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành”

+ Phát động và triển khai sâu rộng đến các trường Tiểu học về phong trào tự làm và sử dụng ĐDDH tự làm của Giáo viên.

+ Chỉ đạo giáo viên sử dụng triệt để các Thiết bị, ĐDDH trong quá tŕnh dạy học trên lớp tránh việc sử dụng h́nh thức hoặc chỉ sử dụng khi có người dự giờ.

+ Triển khai bước đầu việc nhập dữ liệu thiết bị, ĐDDH theo mă thiết bị trong danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ quy định vào chương tŕnh Quản lư Thiết bị đă được tập huấn, hướng dẫn sử dụng.

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển pḥng thiết bị nhà trường đảm bảo yêu cầu giáo dục.

+ Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,

2.1 Tổ chức mua sắm :

Pḥng giáo dục và Đào tạo Quận Huyện chỉ đạo các trường Tiểu học thực hiện một số công việc sau :

- Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ đặt ra yêu cầu tối thiểu về số lượng và chất lượng ( mô tả chi tiết ) cho các thiết bị mà mỗi trường cần phải có. V́ thế, khi lập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, mỗi đơn vị trường học phải tiến hành rà soát các thiết bị dạy học hiện có, đối chiếu với Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của cấp học, số lớp học, số học sinh và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị của trường để mua sắm bổ sung cho đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng vào đầu năm học, tránh lăng phí.

- Đối với mỗi nội dung dạy học có thể chọn lựa thiết bị thuộc một trong các chủng loại khác nhau để mua sắm như : tranh ảnh, bản đồ, mô h́nh, mẫu vật, tiêu bản, các phần mềm dạy học, thiết bị dạy học điện tử, bản trong… hoặc tổ chức tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính sư phạm để phục vụ giảng dạy. Khuyến khích các trường mua sắm các thiết bị tiên tiến, có tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng cao.

- Đối với các trường Tiểu học đă có đủ các thiết bị theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu th́ căn cứ vào t́nh h́nh thực tế về cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác thiết bị có thể mua sắm các thiết bị dạy học khác ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu để nâng cao chất lượng phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Khi tổ chức mua sắm cần thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu ngày 29/11/2005; cùng các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, bàn giao và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng cũng như hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học mua sắm tại đơn vị .

- Kinh phí mua sắm thực hiện theo - Thông tư số 30/TT-LB ngày 26/7/1990 của Liên bộ Tài Chính – Giáo dục Đào tạo về “ Hướng dẫn quản lư vốn sự nghiệp đầu tư cho Giáo dục phổ thông và văn bản số 3871/KHTC ngày 29/6/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “ Thực hiện mức kinh phí mua sắm SGK và Thiết bị trường học theo thông tư Liên bộ số 30/TT-LB ngày 26/7/1990 của Bộ Tài Chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

 

2.2 Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học :

+ Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên:

Pḥng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học chịu trách nhiệm bố trí đủ chỉ tiêu biên chế viên chức làm công tác thiết bị dạy học. Tổ chức hoặc phối hợp với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học để tập huấn việc nghiệm thu thiết bị dạy học và bồi dưỡng giáo viên đứng lớp, viên chức làm công tác thiết bị sử dụng được các thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương tŕnh và sách giáo khoa.

Kinh phí tập huấn sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

+ Bảo quản và khai thác sử dụng :

Pḥng giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học cần tham mưu với Chính quyền, các Ban ngành địa phương, trong Cha mẹ học sinh nhằm huy động các nguồn kinh phí để xây mới, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất ( pḥng thiết bị, kho chứa, các thiết bị dạy học hiện đại, pḥng học bộ môn, pḥng thực hành thí nghiệm…) để bảo quản và triển khai sử dụng thiết bị dạy học phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập trong nhà trường.

Hiệu trưởng các trường Tiểu học xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm, bảo quản và triển khai sử dụng có hiệu quả, tránh lăng phí.

Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức phong trào tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học để bổ sung, cải tiến, sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

2.3 Công tác thanh tra, kiểm tra :

Căn cứ Thông tư hướng dẫn về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và điều kiện thực tế từng đơn vị, Pḥng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động mua sắm đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu, tiến độ và công tác tập huấn sử dụng, bảo quản thiết bị của các đơn vị trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai công tác thiết bị trường học của các đơn vị hàng năm.

3. Công tác báo cáo định kỳ :

Pḥng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai, hướng dẫn nội dung báo cáo và thống kê đến các Cán bộ, viên chức làm công tác Thư viện, Thiết bị các trường Tiểu học thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ.

Thời điểm báo cáo : Cuối học kỳ 1 và cuối năm học ( báo cáo và thống kê ở từng thời điểm gởi kèm theo báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học ).

 

Trên đây là nội dung và ư kiến kết luận trong cuộc họp: “Công tác Thiết bị - Thư viện cấp Tiểu học – Năm học 2009 – 2010 ”, đề nghị các ông (bà) Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo triển khai thông báo kết luận này đến Hiệu trưởng các trường Tiểu học để thực hiện.                                                               

             TL.GIÁM ĐỐC

                                                                          TRƯỞNG PH̉NG GIÁO DỤC TIỂU HỌC,           

 Nơi nhận:

- Như trên;                                                                      

- Phó Giám đốc PT                                                                                       ( đă kư và đóng dấu )

  “để báo cáo

- Lưu :VP,TiH.                                        

                                                                                                                        Lê Ngọc Điệp