LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG       CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC          

         ----------------------                            TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010

    Số: 64 /2010/HD-CĐGD

Về báo cáo xây dựng Quy chế

chi tiêu ngân sách CĐCS

 

     Kính gửi: Công đoàn cơ sở các trường THPT, TCCN, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

            - Căn cứ công văn số 173/CV-TCKT ngày 02/11/2009 của Ban Tài Chính Liên đoàn Lao động Thành phố về việc xây dựng Quy chế chi tiêu ngân sách Công đoàn các cấp;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn;

- Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí  công đoàn;

- Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/0/9/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ theo quyết định 1262/QĐ-TLĐ.

 

            Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố, đă tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Chủ tịch CĐCS trực thuộc phương pháp xây dựng quy chế chi tiêu ngân sách công đoàn cơ sở (kèm theo quy chế mẫu) để tham khảo và đối chiếu với nguồn kinh phí thực tế của CĐCS để xây dựng quy chế chi tiêu cho CĐCS của đơn vị ḿnh và thực hiện thống nhất từ 01/01/2010. Sau khi xây dựng xong, công đoàn cơ sở phải gởi 01 bản về Công đoàn Giáo dục Thành phố để làm căn cứ xét thi đua hàng năm của công đoàn cơ sở.

            Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có một số CĐCS đă xây dựng và có gởi bản Quy chế chi tiêu ngân sách CĐCS về cho Công đoàn Giáo dục Thành phố;

            Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành, đề nghị:

- Các CĐCS đă xây dựng xong quy chế chi tiêu CĐCS gởi ngay 01 bản quy chế về Văn pḥng Công đoàn Giáo dục Thành phố;

- Các CĐCS chưa xây dựng quy chế phải nhanh chóng họp Ban chấp hành CĐ để tổ chức thực hiện và gởi 01 bản quy chế về Văn pḥng Công đoàn Giáo dục Thành phố, nếu có ǵ vướng mắc, liên hệ với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố để được hướng dẫn;

- Hạn chót nộp: ngày thứ hai, 17/5/2010.

 

Rất mong Ban chấp hành CĐCS khẩn trương thực hiện và gởi báo cáo về Công đoàn Giáo dục Thành phố đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Ban TV LĐLĐ. TP

- Ban Tài chính LĐLĐ. TP

- UV.BCH, UBKT, CĐGDTP

- CĐCS trực thuộc

- Lưu.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng

 

         CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                   CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CĐCS____________________________

                  --------&-----------

               Số: ……..                                                TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2010

             (DỰ THẢO)      

QUY ĐỊNH THU CHI

NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

- Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

- Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí  công đoàn.

- Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/0/9/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ theo quyết định 1262/QĐ-TLĐ.

- Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn ……………ngày  ………..

- Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn …………..

Ban chấp hành Công đoàn ……………….. quy định sử dụng Quỹ Công đoàn cơ quan như sau:

A. NGUỒN THU

1. Thu kinh phí: căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN

2. Thu đoàn phí: căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí  công đoàn

3. Thu khác: căn cứ t́nh h́nh của đơn vị để đưa vào quy định.

Bao gồm:

- Thu do Chuyên môn (Chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, ..) mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động.

- Thu về hoạt động văn hóa, thể thao, nhượng bán thanh lư tài sản, lăi tiền gửi quỹ CĐ, lăi cổ phần, cổ phiếu do CĐ mua, lăi đầu tư từ quỹ CĐ cho hoạt động kinh tế của CĐCS theo quy định.

B.    NỘI DUNG CHI

Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu dưới đây chỉ là chỉ tiêu hướng dẫn, CĐCS căn cứ vào t́nh h́nh thực tế tại đơn vị để xây dựng, tuy nhiên không được vượt quá mức chi tối đa tại quy chế này.

CĐCS được sử dụng 50% số thu kinh phí và 70% số thu đoàn phí, phân bổ cho các mục chi như sau:

Mục chi

Tỷ trọng phân bổ

Hướng dẫn

Lưu ư

1. Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn

2. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách

30%

Tỷ lệ này

 là tối đa

3. Chi quản lư hành chính

10%

 

4. Chi hoạt động phong trào và chi khác  

40%

 

5. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên

20%

 

 

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách: Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS bán chuyên trách, BCH, UBKT, chủ tịch, tổ trưởng công đoàn bộ phận, kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm....

Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng x mức lương tối thiểu HCSN x 12 tháng.

Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng: căn cứ số đoàn viên tại đơn vị để tính mức phụ cấp theo quyết định 1262/QĐ-TLĐ và văn bản số 374/TLĐ.

 

Hệ số phụ cấp

Tối thiểu (người/ tháng)

Tối đa

(người/ tháng)

Kiêm nhiệm

Trách nhiệm

Chủ tịch, phó chủ tịch

 

0,1

0,5

 

UV UBKT, chủ tịch CĐ bộ phận, tổ trưởng công đoàn

0,1

0,2

 

UV BCH, kế toán, thủ quỹ

0,11

0,2

* Lưu ư : nếu tổng mức chi cho mục 1 và 2 trên đây dù đă chi đến mức tối đa nhưng không vượt 30% số thu kinh phí và đoàn phí th́ căn cứ nhu cầu tại đơn vị, có thể mở rộng thêm đối tượng chi (tổ phó,....)  nhưng yêu cầu không được vượt mức chi tối đa hệ số quy định như trên.

2. Chi quản lư hành chính: (10%)

- Chi họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, mức chi:  

§             Từ   20.000 đ à 30.000 đ/người/ lần họp

- Chi Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận: theo dự trù tại đơn vị

§             Từ   50.000 đ à 200.000 đ/người

- Chi mua văn pḥng phẩm, tài sản cố định, công cụ, dụng cụ làm việc của văn pḥng công đoàn, chi sửa chữa nhỏ văn pḥng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách: theo nhu cầu của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lăng phí

3. Chi hoạt động phong trào (40%):

3.1. Chi hoạt động bảo vệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ (2%): căn cứ t́nh h́nh thực tế để xây dựng nội dung và định mức cụ thể.

3.2. Chi huấn luyện:

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

+ Thù lao giảng viên:

§          Từ             100.000 đ à 300.000 đ/người/ buổi

+ Bồi dưỡng học viên:

§         Từ             20.000 đ à 50.000 đ/người/ buổi

+ Nước uống:                  10.000 đ/người/buổi

- Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu của cán bộ công đoàn cơ sở dự các lớp đào tạo huấn luyện do công đoàn cấp trên tổ chức.

+ Trường hợp đi công tác nhiều ngày tại các tỉnh ngoài TP. Hồ Chí Minh, mức phụ cấp lưu trú là:  

§         Từ             20.000 đ à 70.000 đ/người/ngày

+ Trường hợp đi công tác trong ngày, mức chi tối đa 50.000 đ/ngày.

3.3- Chi tuyên truyền, giáo dục: căn cứ theo nhu cầu và t́nh h́nh thực tế để xây dựng định mức phù hợp

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm.

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp  luật cho CNVC - LĐ.

- Chi hỗ trợ tổ chức học  bổ túc văn hoá cho CNVC-LĐ: chi khen thưởng động viên đoàn

viên học tốt, giáo viên dạy tốt.

- Chi về tiền giấy, bút, chi thù lao bài viết có chất lượng, khen thưởng cá tập thể có thành tích trong các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường trong đơn vị

- Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,..do công đoàn cơ sở tổ chức theo các mức chi như trên.

3.4. Chi về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: căn cứ theo nhu cầu và t́nh h́nh thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi xây dựng gia đ́nh văn hoá, khu văn hoá, pḥng chống tệ nạn xă hội trong CNVC-LĐ. Chi tổ chức cho CNVC- LĐ thưởng thức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao.

- Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của công đoàn cơ sở.

- Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn:

               + Lễ 30/4, 1/5, 28/7, 2/9, Tết dương lịch và ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, Đoàn viên được tặng quà:

§        Từ:        50.000 đồng à 100.000 đồng/người 

+ Ngày 8/3 và 20/10, Đoàn viên nữ được tặng quà, trị giá:

§        Từ:        50.000 đồng à 100.000 đồng/người 

3.5. Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên (5%):

Chi tiền thưởng kèm các h́nh thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Tổ CĐ xuất sắc:                                  từ 100.000 đồng - 200.000 đồng

+ Cán bộ, Đoàn viên CĐ xuất sắc:        từ   50.000 đồng - 100.000 đồng

+ Phụ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi:  từ   50.000 đồng - 100.000 đồng

3.6. Chi các hoạt động phong trào khác (15%).

- Chi hỗ trợ hoạt động thi đua, thi t́m hiểu pháp luật và an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn giỏi, khen thưởng các chuyên đề hoạt động công đoàn, chi hoạt động nữ CNVC LĐ.

- Chi hỗ trợ khen thưởng, động viên con CNVC-LĐ của công đoàn cơ sở học giỏi, đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, trại hè cho con CNVC-LĐ của công đoàn cơ sở.

+ Học sinh giỏi, học bổng:

§        Từ          50.000 đồng à 200.000 đồng/cháu/năm

Nếu đơn vị có vận động nguồn quỹ khác đề nghị cho chi hơn. Hoặc chi hỗ trợ từ 10% - 50% đơn giá suất Trại hè Thanh Đa/ cháu/đợt.

+ Quốc tế thiếu nhi, Trung thu:

§        Từ          50.000 đồng à 100.000 đồng/cháu

4. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên (20%):

a)      Đoàn viên kết hôn đúng pháp luật, được tặng 01 món quà trị giá:

§         Từ            100.000 đồng à 300.000 đồng/người 

b)      Chi ốm đau thăm hỏi:

-          Đối tượng Đoàn viên:

+    Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà:

§        Từ:        50.000 đồng à 100.000 đồng/người 

+   Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con):

§        Từ:        200.000 đồng à 400.000 đồng/người 

+   Đoàn viên bệnh hiểm nghèo, tại nạn nghiêm trọng do lao động, thiên tai, hỏa hoạn.

-         Từ:        300.000 đồng à 500.000 đồng/người 

-          Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con bệnh

+    Điều trị tại nhà:

§        Từ:        50.000 đồng à 100.000 đồng/người 

+    Điều trị tại bệnh viện:                                                                                                                     

§        Từ:        100.000 đồng à 300.000 đồng/người 

c)      Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con:     

§        Từ:      200.000 đồng à 300.000 đồng/trường hợp 

5. Chi khác: căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí để xây dựng cho phù hợp

Căn cứ vào nguồn thu khác, cơ sở phân bổ hết cho mục chi khác hoặc cho toàn bộ các mục chi theo t́nh h́nh thực tế tại cơ sở.

- Chi hoạt động xă hội, từ thiện.

- Chi hỗ trợ kính phí cho hoạt động tham quan, du lịch cho CNVC-LĐ và đoàn viên CĐ.

- Chi hỗ trợ con em đoàn viên đi nhà trẻ.

- Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của công đoàn cơ sở, chi thưởng thu ngân sách công đoàn.

- Chi quà tặng sinh nhật cho đoàn viên công đoàn:

§        Từ:      50.000 đồng à 100.000 đồng/trường hợp 

- Chi quà Tết cuối năm (nếu có nguồn thu khác đảm bảo):

§        Từ:      100.000 đồng à 200.000 đồng/trường hợp 

- Các khoản chi khác ….

 

Trên đây là một số quy định thu chi ngân sách công đoàn cơ sở tại đơn vị, làm cơ sở điều hành thống nhất chung.

 

Trong quá tŕnh thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài quy chế hoặc ngoài định mức theo quy chế này th́ phải họp Ban Chấp hành để quyết định và phải có biên bản cuộc họp.

 

                                    TM. BAN CHẤP HÀNH

                                         CHỦ TỊCH