ỦY BAN NHÂN DÂN                                                   CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                           Độc- lập- Tự do –Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

    Số : 884 /GDĐT-VP                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày    06   tháng  5   năm 2010

Về hồ sơ thi đua cuối năm học 2009 - 2010

 
 


                                                                                Kính gởi:

-    Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

-    Hiệu trưởng các trường THPT, các trường Chuyên nghiệp

-    Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

-    Các Pḥng Ban Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thành phố về xét duyệt thi đua cuối năm học 2009 – 2010, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị và Trưởng Cụm thi đua tổ chức việc b́nh xét và tổng hợp hồ sơ thi đua theo các yêu cầu như sau:

1/ Hồ sơ thi đua: gồm:

-    Tờ tŕnh (công văn đề nghị)

-    Biên bản họp Hội đồng thi đua (trong đó ghi rơ danh sách xét đề nghị khen thưởng cho từng danh hiệu và kết quả bỏ phiếu b́nh chọn tại cơ sở, và của Hội đồng Thi đua đơn vị)

-    Danh sách đề nghị khen thưởng (có tóm tắt thành tích cụ thể, không ghi chung nội dung: hoàn thành xuất sách nhiệm vụ năm học mà phải có nhận xét đánh giá cụ thể nhưng không quá 5 ḍng)

-    Báo cáo thành tích (Tập thể, cá nhân).

-    Đối với các trường THPT, trường Chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc Sở phải có thêm danh sách đề nghị danh hiệu Lao động Tiên tiến và biên bản đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm của các các nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cùng các phiếu đánh giá thi đua cuối năm học 2009 – 2010 của từng người.

Tất cả hồ sơ thực hiện 2 bộ gởi về Văn pḥng Sở (pḥng 3.1) .

Riêng đối với các Pḥng GD ĐT đề nghị tách ra các bậc học Mầm Non, Tiểu học, THCS, PGD và 01 bộ hồ sơ chung của tất cả các bậc học.

Tất cả mẫu hồ sơ đều có trên website thi đua của ngành.

Các danh sách đề nghị xét khen thưởng đề nghị gởi file về địa chỉ thuygddt@gmail.com (đối với khối Pḥng GD ĐT và các trường chuyên nghiệp) songnhi1405@gmail.com (đối với khối trường THPT và các đơn vị trực thuộc)

2/ Thời gian:

-          Khối Pḥng GDĐT và các đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ về Cụm và Văn pḥng Sở hạn chót vào ngày 10/6/2010.

-          Khối các trường THPT nộp hồ sơ về Cụm và Văn pḥng Sở hạn chót vào ngày 15/6/2010

-          Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nộp hồ sơ về Cụm và Văn pḥng Sở hạn chót vào ngày 30/6/2010

- Hồ sơ thi đua không đóng quyển.

- Các báo cáo thành tích phải thực hiện theo mẫu có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và gởi kèm theo đĩa.

- Đơn vị nộp về Cụm thi đua bảng tổng hợp danh hiệu thi đua (theo mẩu)

3/ Đối với các Cụm trưởng các Cụm thi đua cần thực hiện các yêu cầu sau:

Tổ chức họp Cụm để b́nh chọn đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ, Cờ thi đua của thành phố và tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong Cụm. Hồ sơ của Cụm gởi về Hội đồng thi đua khen thưởng ngành gồm:

- Báo cáo quá tŕnh tổ chức sinh hoạt Cụm (Đă họp các đơn vị trong Cụm bao nhiêu lần trong năm và tổ chức sinh hoạt các chuyên đề ǵ tại đâu)

- Biên bản họp Cụm xét duyệt thi đua cuối năm.

- Bảng tổng hợp điểm tự chấm của từng đơn vị (đính kèm bảng chấm điểm của từng đơn vị)

- Danh sách tổng hợp kết quả khen thưởng của các đơn vị trong Cụm.

Tất cả hồ sơ của mỗi đơn vị sẽ tự nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo nên Cụm trưởng chỉ tập trung danh sách đề nghị khen thưởng và chỉ yêu cầu thủ trưởng đơn vị tŕnh bày (nếu cần)

* Thời gian Cụm trưởng gởi hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng ngành như sau:

-          Ngày 15/6/2010: Cụm Khối Pḥng GD ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở

-          Ngày 20/6/2010: Cụm các trường THPT và GDTX

-          Ngày 05/7/2010: Cụm các trường Chuyên nghiệp

Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành sẽ họp xét thi đua năm học 2009 – 2010 từ 05/7 đến 20/7/2010

 Đề nghị Cụm trưởng các cụm thi đua và thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu trên.

Mọi sự chậm trể về thời gian và hồ sơ quy định sẽ do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm.

Hội đồng thi đua khen thưởng ngành sẽ không giải quyết các trường hợp hồ sơ chậm trễ và sai quy định.

Nơi nhận                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Như trên                                                                                                                                         

- Lưu (VP, TĐ)                                                                                                                                 

 

                                                                                                                           Huỳnh Công Minh


CỤM THI ĐUA ……..

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CỤM

NĂM HỌC 2009 – 2010

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỂM QUY ĐỊNH

ĐIỂM TỰ CHẤM CỦA ĐƠN VỊ

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ngày ……..tháng ……năm 2010

                                                                                                                     CỤM TRƯỞNG


ĐƠN VỊ (Pḥng, trường, Cụm)…... …….................

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XÉT DUYỆT THI ĐUA NĂM HỌC 2009 - 2010

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TẬP THỂ

CÁ NHÂN

TT LĐTT

TT LĐXS

CỜ TĐ TP

CỜ TĐ BỘ GD

CỜ CP

BK TTG

HCLĐ

LĐTT

CSTĐ CS

CSTĐ TP

CSTĐ TQ

BK TTG

HCLĐ

HUY HIỆU TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          CỤM TRƯỞNG (THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ)

                                                                                                                                                                                                                       (đóng dấu, kư tên)..