SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

       PH̉NG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ BÁO CÁO NHANH K̀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC 2009 - 2010

 

                                                Ḱnh gửi : Hiệu trưởng các trường THPT

 

            Pḥng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thông báo đến Hiệu trưởng các trường THPT, sau khi tiến hành thi thử, đề nghị các trường tổ chức chấm thi nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đáp án, thống kê và gửi báo cáo nhanh kết quả thi thử theo mẫu sau về Pḥng Giáo dục Trung học, địa chỉ mpt_maiphuthanh@yahoo.com; phonggdtrh.sotphochiminh@moet.edu.vn  trước ngày 13/5/2010

 

MẪU BÁO CÁO NHANH K̀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

Năm học 2009 - 2010

 

STT

MÔN

Dưới 3,5 điểm

3,5 – 4,9 điểm

Từ 5 điểm trở lên

1

Ngữ Văn

 

 

 

2

Hoá học

 

 

 

3

Địa lí

 

 

 

4

Lịch sử

 

 

 

5

Toán

 

 

 

6

Tiếng Anh

 

 

 

 

            Tỉ lệ học sinh có tổng 6 môn thi từ 30 điểm trở lên : ……………%

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Kí tên và đóng dấu)