Điều lệ trường mầm non

 

 

 Ngày 07 tháng 4 năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ trường mầm non. Quyết định có  hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Qua một thời gian thực hiện, một số điều, khoản của điều lệ này không c̣n phù hợp với t́nh h́nh thực tế. Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đă ban hành Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2011). Ngày 10 tháng 02 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của Điều lệ Trường mầm non.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc nghiên cứu, phổ biến, thực hiện các quy định về trường mầm non, Pḥng Pháp chế - Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng văn bản hợp nhất Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT

 Trong văn bản hợp nhất này, những phần in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Pḥng Pháp chế đề nghị các đơn vị phổ biến đầy đủ các quy định trên đến toàn thể CB, CC, VC tại đơn vị ḿnh./.

 

Nhấn vào đây xem chi tiết