UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     

                             

Số: 1127/GDĐT-TrH                 Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2012       

Hướng dẫn tổng kết

           năm học 2011-2012

                                                                     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổng kết năm học 2011- 2012, như sau :

 

I-Mục đích yêu cầu .

1- Đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lư nhà trường và các hoạt động giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lư; kết quả thực hiện chủ đề năm học “ Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi” của Sở Giáo dục Đào tạo.

2- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2011-2012 (thực hiện chương tŕnh, sách giáo khoa các môn học, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; kết quả đạt được ( so sánh năm học trước), đúc kết bài học kinh nghiệm về các biện pháp thực hiện hiệu quả và đề xuất giải pháp tốt nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng giáo dục theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông) .

II- Nội dung báo cáo  (Theo mẫu hướng dẫn kèm theo)

III- Tổ chức thực hiện

1- Hiệu trưởng các trường THPT

- Xây dựng kế hoạch tổng kết năm học;

 - Hướng dẫn các Tổ Chuyên  môn tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn và các cuộc vận động theo kế hoạch năm học của đơn vị.

-Báo cáo kết quả về Sở Giáo dục Đào tạo trước ngày 01.6.2012.

2- Sở Giáo dục Đào tạo

-Tập hợp báo cáo của các trường THPT, kết hợp công tác kiểm tra thực tế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học  .

- Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học ) .

Lưy ư để thực hiện :

Các trường THPT báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục Đào tạo (Pḥng

GDTrH) trước ngày 01.6.2012, có thể gửi nhanh các số liệu thống kê để tổng hợp theo địa chỉ:mpt_maiphuthanh@yahoo.com; phonggdtrh.sotphochiminh@moet.edu.vn

Nơi nhận :                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC  

- Lưu VP,GDTrH

 

                                                                                                                      đă kư

 

                                                             

                                                                                                 Nguyễn Hoài Chương

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TRƯỜNG THPT …………………..

                             

                 Số : ………../                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 5 năm 2012

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 - 2012

Đơn vị : Trường THPT ......................................................................................

Địa chỉ : .....................................................................................................................

Điện thoại : ..........................................   Email :  ................................................

 

I.- T̀NH H̀NH CHUNG :

1. Nhân sự :

a) Cán bộ quản lí (Ban giám hiệu) :

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Văn bằng

cao nhất

Năm

tốt nghiệp

Năm vào

ngành

Công tác

kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tổ trưởng chuyên môn :

 

TT

Họ và tên

Tổ bộ môn

Văn bằng

cao nhất

Năm

tốt nghiệp

Môn

Năm vào

Ngành

Công tác

kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Giáo viên.

 

TT

Tổ bộ môn

Tổng số

giáo

viên

Số giáo viên

So với

nhu cầu

Số GV

biên chế

(cơ hữu)

Số GV

hợp đồng thỉnh giảng

Kết quả đánh giá, xếp loại

Xuất sắc

Khá

Trung b́nh

Chưa đạt

Thừa

Thiếu

1

Ngữ Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa Lư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tiếng Trung, Nhật, Đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vật Lư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Hoá học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kĩ thuật CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kĩ thuật NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

GD QP-AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. T́nh h́nh học sinh.

Tổng số học sinh : …………HS.    Trong đó, nữ : ………HS.

- Số HS dân tộc : …………... HS. Trong đó, nữ : ………HS.

- Số HS bỏ học : …………… HS. Trong đó, nữ : ………HS.

- Số HS dân tộc bỏ học : ……….. HS. Trong đó, nữ : ………HS.

- Số HS đầu năm học …………… HS. Số HS cuối năm học : …………… HS. 

So với đầu năm số HS giảm : …… HS. Tỉ lệ : …...%. Trong đó, nữ : ………HS.

 

 

Số lớp

Số học sinh

Hệ CL

Hệ NCL

Hệ CL

Hệ NCL

Lớp 10

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

 Cộng

 

 

 

 

 

3. Xây dựng cơ sở vật chất :

 

Chỉ danh

Số lượng

Diện tích/ Qui cách kỹ thuật/ Công năng

Pḥng học

 

 

Pḥng TN

 

 

Pḥng TN Hóa

 

 

Pḥng TN Sinh

 

 

Pḥng TN LHS

 

 

Pḥng TN HS

 

 

Pḥng Lab

 

 

Pḥng vi tính

 

 

Pḥng nghe nh́n

 

 

Hội trường

 

 

Thư viện

 

 

 

II.- CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ (đối với đội ngũ GV, CBQL và đối với học sinh) 

Các hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị : h́nh thức tổ chức thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các hoạt động nhằm thực hiện chủ đề của năm học “Đổi mới toàn diện nhà trường” và triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” … Đánh giá kết quả.

 

III.- CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011 - 2012.

(Các hoat động chủ yếu, số liệu chuyên môn ; những biện pháp đă thực hiện có hiệu quả tốt, những khó khăn, vướng mắc đă khắc phục có hiệu quả, bài học kinh nghiệm)

1. Hoạt động quản lư điều hành chuyên môn.

- Tổ chức giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục;

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

- Tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ và ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức);

- Tổ chức dạy nghề phổ thông;

- Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Tham gia công tác giáo dục hoà nhập;

- Hoạt động thư viện, thiết bị;

- Tổ chức dạy học môn Thể dục, Công nghệ, Tin học, Giáo dục QP-AN;

- Tham gia hoạt động phổ cập bậc trung học tại địa phương.

2. Hoạt động ngoại khoá.

a) Chuyên đề, hội thảo;

b) Tham quan, hướng nghiệp, dă ngọai, công tác xă hội;

c) Các hoạt động khác :

- Giải toán nhanh bằng máy tính cầm tay;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12;

- T́m hiểu về luật giao thông;

- Hoạt động t́m hiểu pḥng chống HIV/AIDS, ma tuư, giáo dục môi trường;

- Văn nghệ.        

3. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.

Tổ chức các sinh hoạt học thuật, báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan học tập. Công tác bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ đội ngũ ...  (H́nh thức tổ chức, nơi tổ chức, thời gian, số giáo viên tham gia, đánh giá kết quả).

4. Kết quả giáo dục.

Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương tŕnh, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh so với năm học trước. Những mặt tốt hơn, những hạn chế cần khắc phục.

                                                         A

5. Hiệu suất đào tạo:    D=                                         Với A  là số hs lớp 12 n.h 2011- 2012

                                          A1 + A2 -A3

dự thi tốt nghiệp (tạm tính 100% đạt TN.THPT), A1 là số học sinh được vào lớp 10 năm học 2009 - 2010, A2 là số học sinh chuyển đến từ trường khác cộng số học sinh lưu ban của trường, A3 là số học sinh chuyển đi học tiếp tục ở trường khác.

 

IV.- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ :  (Mặt mạnh và những mặt c̣n hạn chế; những hoạt động nổi bật có hiệu quả tốt, tâm đắc nhất so với trước)

1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị;

2. Hoạt động chuyên môn.

 

V.- KIẾN NGHỊ.    

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

  


CÁC BIỂU MẪU PHỤ LỤC SỐ LIỆU CHUYÊN MÔN

           

Mẫu 1a

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH NĂM HỌC 2011-2012

Đơn vị : Trường THPT  ……………………… …………..

 

Khối

Số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

10

Ban KHTN

 

 

 

 

 

Ban KHXH

 

 

 

 

 

Ban

cơ bản

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Không phân hoá

 

 

 

 

 

Tổng cộng ban cơ bản

 

 

 

 

 

Tổng cộng khối 10

 

 

 

 

 

11

Ban KHTN

 

 

 

 

 

Ban KHXH

 

 

 

 

 

Ban

cơ bản

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Không phân hoá

 

 

 

 

 

Tổng cộng ban cơ bản

 

 

 

 

 

Tổng cộng khối 11

 

 

 

 

 

12

Ban KHTN

 

 

 

 

 

Ban KHXH

 

 

 

 

 

Ban

cơ bản

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Không phân hoá

 

 

 

 

 

Tổng cộng ban cơ bản

 

 

 

 

 

Tổng cộng khối 12

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : Chỉ ghi số học sinh, không qui đổi ra %.

 

 


           Mẫu 1b

XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH  NĂM HỌC 2011-2012

Đơn vị : Trường THPT  ……………………… 

 

Khối

Số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

10

Ban KHTN

 

 

 

 

 

 

Ban KHXH

 

 

 

 

 

 

Ban cơ bản

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Không phân hoá

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng ban cơ bản

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng khối 10

 

 

 

 

 

 

11

Ban KHTN

 

 

 

 

 

 

Ban KHXH

 

 

 

 

 

 

Ban cơ bản

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Không phân hoá

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng ban cơ bản

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng khối 11

 

 

 

 

 

 

12

Ban KHTN

 

 

 

 

 

 

Ban KHXH

 

 

 

 

 

 

Ban cơ bản

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Không phân hoá

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng ban cơ bản

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng khối 12

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : Chỉ ghi số học sinh, không qui đổi ra %.

 

 


Mẫu 1c

T̀NH H̀NH HỌC SINH THÔI HỌC NĂM HỌC 2011-2012

  Đơn vị : Trường THPT  ……………………… 

              

 Khối lớp

Tổng số HS đầu năm

(A)

Tổng số HS cuối năm

(B)

Số HS chuyển đến

(C)

Số HS chuyển đi

(D)

Tổng số HS

thôi học

(E)

 

Phân tích số HS thôi học

Do

học lực yếu, kém

Do

hoàn cảnh

khó khăn

Do

xa nhà

Lí do khác: tai nạn, ốm đau

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ư : Tổng số học sinh thôi học tính đến thời điểm báo cáo tổng kết năm học (E)  = (A) + (C) – (D) – (B)

 

Mẫu 2

SỐ HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG  NGOẠI NGỮ

NĂM HỌC 2011-2012

  Đơn vị : Trường THPT  ……………………… 

              

Tổng số

 

 

Khối lớp

Tổng số lớp được học

chương tŕnh tăng cường.

Tổng số HS được học

chương tŕnh tăng cường

10

11

12

10

11

12

Chương tŕnh tăng cường  tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

Chương tŕnh tăng cường tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

Chương tŕnh tăng cường  tiếng Nhật/ Trung

 

 

 

 

 

 

Chương tŕnh Ngoại ngữ 2 tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

Chương tŕnh Ngoại ngữ 2 tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

Chương tŕnh Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 3

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2011-2012

  Đơn vị : Trường THPT  ……………………… 

 

Số pḥng máy

vi tính

Tổng số máy vi tính : ………… máy.

Số máy vi tính dạy Tin học

Số máy vi tính kết nối Internet

 

 

 

  

Mẫu 4

T̀NH H̀NH HỌC SINH HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2011-2012              

  Đơn vị : Trường THPT  ……………………… 

 

Tên Nghề phổ thông

Số lớp

Số học sinh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 5

T̀NH H̀NH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY NĂM HỌC 2011-2012

Đơn vị : Trường THPT  ……………………… 

 

Tổng số

 

Khối lớp

Tổng số lớp được học chương tŕnh

2 buổi/ngày.

Tổng số HS được học chương tŕnh

2 buổi/ngày

10

11

12

10

11

12

Số lượng

 

 

 

 

 

 

  

Mẫu 6

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2011-2012

(Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, Tham quan học tập ...)

Đơn vị : Trường THPT  ……………………… 

 

TT

Tên chủ đề, chuyên đề

Thời gian tổ chức

Đối tượng tham gia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

-----------------------------------

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT : .. …………                                                                                                                                                

                                                                                                                                        MẪU 7

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012

TỔ (NHÓM) BỘ MÔN ………………………………….

Đơn vị :Trường THPT……………………………..

I-T́nh h́nh nhân sự tổ (nhóm) bộ môn

 

TT

Họ tên GV

Văn bằng cao nhất

Năm T.nghiệp

Năm vào ngành

Lớpđang dạy

Công tác kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

II- T́nh h́nh hoạt động chuyên môn của Tổ (Nhóm) chuyên môn

1- Việc thực hiện chương tŕnh môn học(việc chấp hành các quy định theo quy chế chuyên môn; tiến độ các bài dạy theo chương tŕnh ( lư thuyết, thực hành); công tác soạn giảng bài lên lớp;…

2- Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

+ Nêu cụ thể các vấn đề đă thực hiện và có đánh giá kết quả, như :

- Chế độ sinh hoạt Tổ nhóm chuyên môn :

- Hoạt động dự giờ, đăng kư tiết dạy tốt, tổ chức tiết thao giảng:

- Làm và sử dụng thiết bị dạy học, ĐDDH :

- Sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hội thảo-hội nghị nhằm giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể:

- Công tác tổ chức việc phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS G:

- Các hoạt động ngoại khoá:

+ Những hoạt động tâm đắc :

+ Những thiếu sót cần chấn chỉnh:

III-Kết quả học tập bộ môn của học sinh

            1. Điểm kiểm tra HK2/ 2011 - 2012

 

Khối lớp

Số HS

Giỏi (=>8)

Khá(>=6,5,<8)

Trb́nh(>=5,<6,5)

Yếukém(<5)

Ghi chú

Số Lớp

Số HS

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Xếp loại năm học 2011 - 2012

 

Khối lớp

Số HS

Giỏi (=>8)

Khá(>=6,5,<8)

Trb́nh(>=5,<6,5)

Yếukém(<5)

Ghi chú

Số Lớp

Số HS

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Đánh giá hoạt động chuyên môn của Tổ(Nhóm)

-          Mặt tốt

-          Mặt chưa tốt cần khắc phục

-          Các kiến nghị với Sở GDĐT

 

V- Các hoạt động chủ yếu ở HK2 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

 

Thới gian

Nội dung công tác

Biện pháp thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                     TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 


    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

      TRƯỜNG : ………………                                                                             

  ĐỊA CHỈ :………………………

     ĐIỆN THOẠI :………………                                                                                                               

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2012 .

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2011-2012

                                    Kính gửi : Pḥng Giáo dục Trung học Phổ thông - Sở GDĐT

 

I. CÁC MÔN HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG

TT

NGHỀ PHỔ THÔNG

SỐ HỌC SINH

SỐ LỚP

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

TT

Họ và tên Giáo viên

Văn bằng cao nhất

Năm TN

Năm vào ngành

Môn nghề đang dạy

Biên chế

Hợp đồng

 

Số điện thoại di động

 (nếu là GV Hợp đồng ghi nơi công tác chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

(Số pḥng học bộ môn, thiết bị, máy móc, phương tiện dạy học …..)

IV. T̀NH H̀NH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1.      Sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn (chế độ sinh hoạt, chất lượng, hiệu quả) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            2. Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

-        Nội dung chuyên đề:

-        Thao giảng, dự giờ, kết quả :

            3. Thực hiện chương tŕnh :

-        Đính kèm kế hoạch giảng dạy năm học 2011 - 2012

-        Câu hỏi trắc nghiệm của từng bài, từng chương của bộ môn nghề đang dạy (theo tinh thần buổi họp chuyên môn đầu năm học 2011 - 2012)

-        Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2011 – 2012.

           

V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ :

            1. Kết quả học tập:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

NGHẾ P.T.

SỐ HS

GIỎI

TL

(%)

KHÁ

TL

(%)

T. B̀NH

TL

(%)

YẾU

TL

(%)

KÉM

TL

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Đánh giá hoạt động :

                        a. Mặt mạnh :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                        b. Mặt yếu :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                        c. Ư kiến đề nghị :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              Ư kiến của Hiệu Trưởng                                                            Người lập bản

               (Kư tên và đóng dấu)                                                             (Kư và ghi rơ họ tên)