ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


            Số 1433/GDĐT-TrH                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng 5 năm 2013

            Về hướng dẫn báo cáo

       tổng kết năm học 2012-2013

 

 

                              Kính gửi: Trưởng Pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

 

 

Căn cứ văn bản số 2972/BGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2012-2013 và văn bản số 2252/GDĐT-TrH ngày 27/8/2012 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết như sau :

 

I.- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả triển khai việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2012-2013 (thực hiện chương tŕnh, sách giáo khoa các môn học, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; đúc kết bài học kinh nghiệm về các biện pháp thực hiện hiệu quả và đề xuất giải pháp tốt nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng giáo dục theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông .

 

II.- NỘI DUNG BÁO CÁO (theo mẫu đính kèm).

 

III.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Trưởng Pḥng GDĐT hướng dẫn Hiệu trưởng các trường trực thuộc:

- Xây dựng kế hoạch tổng kết năm học.

- Chuẩn bị dự thảo báo cáo theo nội dung hướng dẫn trên.

- Hướng dẫn các trường trực thuộc tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ năm học 2012-2013 theo kế hoạch năm học của đơn vị.

Pḥng GDĐT các quận, huyện tập hợp số liệu kết hợp với công tác kiểm tra thực tế để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và báo cáo bằng văn bản kèm theo các biểu mẫu số liệu thống kê về Sở GDĐT (Pḥng Giáo dục Trung học) trước ngày 31/5/2013.

Lưu ư :

- Pḥng GDĐT các quận huyện thực hiện báo cáo tổng kết theo mẫu mới (đính kèm). Các biểu mẫu số liệu thống kê khác thực hiện theo thông báo ngày 02/5/2013 của Pḥng GD Trung học.

- Pḥng GDĐT các quận, huyện gửi nhanh các biểu mẫu số liệu thống kê về Sở GDĐT (Pḥng GDTrH) để kịp tổng hợp trước ngày 25/5/2013, theo địa chỉ:  phonggdtrh.sotphochiminh@moet.edu.vn

- Pḥng GDĐT các quận, huyện gửi đề kiểm tra và hướng dẫn chấm của tất cả các môn kiểm tra theo đề chung về Pḥng Giáo dục Trung học (đề và hướng dẫn chấm ghi trên đĩa CD) trước ngày 25/5/2013./.

 

 

 Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Giám đốc “để báo cáo”;

- Lưu VP, GDTrH.                                                  

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

        ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             QUẬN (HUYỆN)                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PH̉NG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                                    

Số :         /                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 20

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Năm học 20     – 20         

Đơn vị :

Địa chỉ :

Điện thoại :                                                               Email : 

                      

I.- T̀NH H̀NH CHUNG.

1. Học sinh.

Biểu số 1.

 

            Khối

 

 

 

Loại h́nh

Số trường

 

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Số

lớp

Số

học sinh

Số

lớp

Số

học sinh

Số

lớp

Số

học sinh

Số

lớp

Số

học sinh

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 1.

 

Học sinh

Sĩ số học sinh

đầu năm

Sĩ số học sinh

cuối năm

Học sinh bỏ học

Học sinh dân tộc bỏ học

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Lớp 6

CL

 

 

 

 

 

 

 

 

NCL

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 7

CL

 

 

 

 

 

 

 

 

NCL

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

CL

 

 

 

 

 

 

 

 

NCL

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

CL

 

 

 

 

 

 

 

 

NCL

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

CL

 

 

 

 

 

 

 

 

NCL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So với đầu năm, tổng số học sinh giảm : …… HS. Tỉ lệ : …...%.

Trong đó, nữ : ……… HS. Tỉ lệ : …...%.

2. Giáo viên (trường CL)

 


TT

Bộ môn

Tổng

số GV

Cân đối

Kết quả đánh giá, xếp loại

(theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Thừa

Thiếu

 

Xuất sắc

Khá

Trung b́nh

Chưa đạt

 

1

Văn-Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa Lư

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vật Lư

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Hoá học

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sinh vật

 

 

 

 

 

 

 

 

10

KTDV

 

 

 

 

 

 

 

 

11

KTCN

 

 

 

 

 

 

 

 

12

KTNN

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Hoạ

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ (Đối với đội ngũ GV, CBQL các trường và đối với học sinh )

Các hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị : t́nh h́nh triển khai việc thực hiện cuộc vận động "Học tập, rèn luyện theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.

 

III.- HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.

1. T́nh h́nh thực hiện chương tŕnh. (Các hoat động chủ yếu, số liệu đă làm được ; những biện pháp đă thực hiện có hiệu quả tốt, những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết, bài học kinh nghiệm).

a) Tổ chức quản lư hoạt động giáo dục.

- Tổ chức thực hiện chương tŕnh (nêu rơ việc tổ chức dạy học môn Thể dục, Kỹ thuật DV-CN-NN, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật);

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nội dung dạy học 2 buổi/ngày);

- Tổ chức dạy ngoại ngữ (các lớp tăng cường ngoại ngữ, ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 và thí điểm (Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức);

- Tổ chức dạy tăng cường Tin học;

- Tổ chức dạy nghề phổ thông;

- Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Tham gia công tác giáo dục hoà nhập;

- Hoạt động thư viện, thiết bị;

- Tham gia hoạt động phổ cập bậc trung học tại địa phương.

b) Tổ chức các hoạt động tham quan, hướng nghiệp, công tác xă hội.

c) Các hoạt động khác :

- Thi học sinh nghiên cứu khoa  học;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 và tham gia thi HSG cấp thành phố;

- Thi giải toán nhanh bằng máy tính cầm tay;

- Thi giải Toán trên mạng Internet, Thi tiếng Anh trên mạng Intenet;

- Tham gia các hội thi làm đồ dùng dạy học, kiến thức liên môn;

- Các hoạt động t́m hiểu, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật;

- Hoạt động Văn thể mỹ. 

3. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.

- Triển khai hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” theo công văn số 4935/BGDĐT ngày 01/8/2012; chỉ đạo thực hiện chương tŕnh các môn học và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục (nêu rơ việc tổ chức dạy học môn Thể dục, Kỹ thuật DV-CN-NN, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật); tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương tŕnh giáo dục phổ thông; thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong một số môn học; thực hiện tích hợp một số nội dung các môn học theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.

- Công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của học sinh; chỉ đạo các trường THCS tăng cường quản lư đổi mới PPDH, KTĐG; xây dựng mô h́nh nhà trường đổi mới PPDH, KTĐG tích cực và hiệu quả; chỉ đạo dạy học phân hóa theo năng lực học sinh; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học; tổ chức dạy học thông qua di sản.

- Việc áp dụng, xây dựng quy tŕnh kiểm tra đánh giá theo ma trận đề xây dựng qui tŕnh kiểm tra đánh giá theo ma trận đề; kết quả xây dựng "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên website của đơn vị; tổ chức thi giáo viên giỏi, tự làm thiết bị dạy học; chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học; kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng của giáo viên.

- Nêu cụ thể các giải pháp, biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém, khắc phục t́nh trạng học sinh lưu ban bỏ học để nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục; kết quả xét tốt nghiệp cho HS lớp 9 cấp THCS (số liệu và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS so sánh với năm học trước). 

- Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lư nhà trường và các hoạt động giáo dục; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG.

- Tổ chức các sinh hoạt học thuật, báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan học tập. Công tác bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ đội ngũ ... (H́nh thức tổ chức, nơi tổ chức, thời gian, số giáo viên tham gia, đánh giá kết quả).

- Công tác thi đua, khen thưởng; việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo của các trường THCS.

4. Công tác quản lí, chỉ đạo đối với Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

5. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

a) Phổ cập giáo dục THCS

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PC GDTHCS (thuận lợi, khó khăn, các biện pháp).

- Kết quả : Có ……. phường, xă, quận, huyện đạt chuẩn quốc gia phổ cập GD.THCS. So với kế hoạch đạt tỉ lệ : …… %

b) Phổ cập bậc trung học 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PC bậc trung học (thuận  lợi, khó khăn, các biện pháp đă và đang thực hiện).

- Kết quả : Có ……. phường, xă, quận, huyện đạt chuẩn PC bậc trung học. …  So với kế hoạch đạt tỉ lệ …… %

c) Trường chuẩn quốc gia

 - Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (thuận lợi, khó khăn, các biện pháp, kết quả).

 - Số trường THCS  được công nhận đạt chuẩn quốc gia : ...... /TS trường THCS.

- So với kế hoạch đạt tỉ lệ ……. %. Dự kiến số trường THCS đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2013-2014 là : ...... /TS trường THCS.

6. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

- Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất trường lớp

- Mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học

- Hoạt động thí nghiệm thực hành, thư viện.

 

IV.- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Hoạt động chung

a) Khái quát những mặt mạnh, yếu (những việc đă làm được, tâm đắc nhất so với năm học trước; những việc chưa làm được)

b) Kết quả giáo dục

Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương tŕnh, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh  so với năm học trước. Những mặt tốt hơn, những hạn chế cần khắc phục

2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện.

3. T́nh h́nh học sinh THCS bỏ học, lưu ban trong năm học 2012-2013.

a) Bỏ học.

- Lớp 6 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS :

- Lớp 7 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS : 

- Lớp 8 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS : 

- Lớp 9 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS : 

b) Lưu ban :

- Lớp 6 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS :

- Lớp 7 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS : 

- Lớp 8 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS : 

- Lớp 9 ………/………….. tỉ lệ ……% cao nhất là : …………% tại trường THCS : 

4. Hiệu suất đào tạo sau 4 năm : …… % .

 

V.- KIẾN NGHỊ.

                                                                                                     

TRƯỞNG PH̉NG GDĐT