ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 318/GDĐT-KTKĐCLGD                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014

V/v nộp hồ sơ đánh giá ngoài

đúng tiến độ đă đăng kư.

 

Kính gửi: Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

 

Căn cứ Công văn số 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013 – 2014 (yêu cầu đến hết năm học 2013-2014 có ít nhất 10% trường tiểu học, trung học cơ sở được đánh giá ngoài; có ít nhất 20% trường mầm non được đánh giá ngoài);

Căn cứ Công văn số 3363/GDĐT-KTKĐCLGD, ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc một số lưu ư sau buổi bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở;

Căn cứ t́nh h́nh thực tế đăng kư đánh giá ngoài và chất lượng hồ sơ đăng kư đánh giá ngoài của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện:

- Nhắc nhở các trường đă được Sở Giáo dục và Đào tạo góp ư hồ sơ (xem phụ lục 2 và 3: 8 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 7 trường trung học cơ sở); các trường đă đăng kư đánh giá ngoài vào tháng 2, 3 năm 2014 (xem phụ lục 5: 33 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở) hoàn tất hồ sơ đăng kư đánh giá ngoài, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

- Rà soát lại t́nh h́nh thực tế các trường đă đăng kư đánh giá ngoài nhưng không nộp hồ sơ đúng thời gian đăng kư (xem phụ lục 4: 10 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở), gửi công văn về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 năm 2014 để đăng kư lại thời điểm đánh giá ngoài cho các trường này hoặc báo cáo hủy đăng kư, ghi rơ lư do hủy.

- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, số lượng, chất lượng các trường đă đăng kư đánh giá ngoài; tránh t́nh trạng đăng kư rất nhiều trường nhưng sau đó Pḥng Giáo dục và Đào tạo không cùng với nhóm mạng lưới đánh giá, góp ư cho trường, không thực hiện hồ sơ đánh giá ngoài gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị lănh đạo Pḥng Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

  

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đă kư)

 

Nguyễn Tiến Đạt

Phụ lục 1:

Các trường đă được Sở GD&ĐT duyệt và nhận hồ sơ

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

MN 11, Q.T.B́nh

TiH Thạnh Mỹ Tây, BThạnh

THCS Điện Biên, Q.BThạnh

MN Bàu Cát, Q.T.B́nh

TiH Thuận Kiều, Q.12

THCS Nguyễn An Ninh, Q.12

MN Tân Thông Hội 2, H.Củ Chi

TiH Bàu Sen, Q.5

THCS Nguyễn Văn Linh, H.B.Chánh

MN Linh Chiểu, Q.T.Đức

TiH Trần B́nh Trọng, Q.5

THCS B́nh Chiểu, Q.Thủ Đức

MN 20/10, Q.1

TiH Hoàng Diệu, Q.T.Đức

THCS Lam Sơn, BThạnh

MN 8, Q.5

TiH Hanh Thông, G.Vấp

 

MN Họa Mi 3, Q.5

TiH Trần Văn Ơn, G.Vấp

 

MN Anh Đào, G.Vấp

TiH Phan Chu Trinh, G.Vấp

 

MN Sơn Ca, G.Vấp

TiH Lương Thế Vinh, G.Vấp

 

MN 19/5 Q.7

TiH Võ Thị sáu, G.Vấp

 

 

Phụ lục 2:

Các trường đă được Sở GD&ĐT góp ư hồ sơ,

trường đang chỉnh sửa, Pḥng GD&ĐT đă đăng kư lại thời điểm ĐGN mới

 

Thời điểm mới

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

02/2014

MN 25A, BThạnh

TiH Nguyễn Văn Trỗi, Q.4

 

03/2014

MN B́nh Thọ, Q.T.Đức

TiH Lương Thế Vinh, Q.T.Đức

THCS Hoa Lư, Q.9

 

MN Hoàng Anh, H.B.Chánh

TiH Phong Phú, Q.9

THCS Tân Phú Trung, H.Củ Chi

 

MN Phước B́nh, Q.9

TiH Trang Tấn Khương, H.NBè

THCS Nguyễn Văn Xơ, H.Củ Chi

 

 

TiH Trung Lập Thượng, Củ Chi

THCS Thái Văn Lung, Q.Thủ Đức

 

 

 

THCS Nguyễn Văn Quỳ, H.Nhà Bè

 

Phụ lục 3:

Các trường đă được Sở GD&ĐT góp ư hồ sơ nhưng Pḥng GD&ĐT và trường chưa đăng kư lại thời điểm ĐGN mới, chưa phản hồi thông tin

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

MN Hồng Yến, Q.12

TiH Trần Hưng Đạo, Q.1

THCS B́nh Trị Đông, Q.B́nh Tân

MN Hương Sen, Q.B.Tân

 

THCS Tân Tạo, Q.B́nh Tân

MN 19/5, Q8

 

 

MN Kim Đồng, Q8

 

 

 

Phụ lục 4:

Các trường đă đăng kư ĐGN nhưng không nộp hồ sơ đúng thời gian đăng kư,

hoặc hồ sơ không đạt yêu cầu

 

MN Quận, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

TiH Trần Nguyên Hăn, Q.8 (tháng 3/2013 trễ hạn)

THCS Cách Mạng Tháng Tám, Q.10 (tháng 8/2013 trễ hạn)

MN 5, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

TiH Nguyễn Văn Hưởng, Q.7 (tháng 8/2013 trễ hạn)

THCS Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 (tháng 8/2013 trễ hạn)

MN 9, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

TiH Bùi Văn Ngữ, H.Hóc Môn (tháng 8/2013 trễ hạn)

THCS Lam Sơn, Q.6 (tháng 11/2013 trễ hạn)

MN 10, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

TiH Đống Đa, Q.Tân B́nh (tháng 9/2013 trễ hạn)

THCS Quang Trung, G.Vấp (tháng 01/2014 trễ hạn)

MN 15, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

TiH Hưng Việt, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

THCS Trường Sơn, G.Vấp (tháng 01/2014 trễ hạn)

MN 19/5, Q.7 (tháng 10/2013 trễ hạn)

TiH Phùng Hưng, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

THCS Phan Bội Châu, Q.TPhú (tháng 01/2014 trễ hạn)

MN Rạng Đông 1, Q.6 (tháng 11/2013 trễ hạn)

TiH Phạm Văn Hai, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

 

MN Sao Mai 12, Q.4 (tháng 12/2013 trễ hạn)

TiH Trần Văn Ơn, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

 

MN Sơn Ca 5, Q.12 (tháng 12/2013 trễ hạn)

TiH Lạc Long Quân, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

 

MN Hoa Hồng, G.Vấp (tháng 12/2013 trễ hạn)

TiH Hàn Hải Nguyên, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

 

 

TiH Trưng Trắc, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

 

 

TiH Lê Đ́nh Chinh, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

 

 

TiH Phú Thọ, Q.11 (tháng 9/2013 trễ hạn)

 

 

TiH Phú Lâm, Q.6 (tháng 11/2013 trễ hạn)

 

 

TiH Lê Văn Tám, Q.TPhú (tháng 12/2013 trễ hạn)

 

 

TiH Hiệp Tân, Q.TPhú (tháng 12/2013 trễ hạn)

 

 

TiH An Lạc 1, Q.B́nh Tân (tháng 12/2013 trễ hạn)

 

 

TiH Hoàng Văn Thụ, G.Vấp (tháng 01/2014 trễ hạn)

 

 

Phụ lục 5:

CÁC TRƯỜNG ĐĂNG KƯ ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM HỌC 2013-2014

 

Tháng

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

02/2014

MN 14, BThạnh

TiH Đống Đa, BThạnh

THCS Lê Văn Tám, BThạnh

 

MN Họa mi 2, Q.12

TiH Lê Văn Thọ, Q.12

THCS Phan Bội Châu, Q12

 

MN Bông Sen, Q8

TH Tân Phú, Củ Chi

THCS Hùng Vương, Q.TPhú

 

MN Thỏ Ngọc, Q8

TH Tân Thành, Củ Chi

 

 

MN Thị Trấn Củ Chi 2, Củ Chi

TiH Tô Vĩnh Diện, BThạnh

 

 

MN Phạm Văn Cội 1, Củ Chi

TiH Hồ Văn Cường, Q.TPhú

 

 

MN Phú Ḥa Đông, Củ Chi

 

 

03/2014

MN Sơn Ca 6, Q.12

TiH Phù Đổng, BThạnh

THCS Lữ Gia, Q.11

 

MN 11, BThạnh

TiH Long Thạnh Mỹ, Q.9

THCS Phú Mỹ, BThạnh

 

MN Ngô Thời Nhiệm Q.9

TiH Hà Huy Giáp, Q.12

THCS Cửu Long, BThạnh

 

MN Họa Mi, N.Bè

TiH Lâm Văn Bền, N.Bè

THCS Hai Bà Trưng, N.Bè

 

MN Hoa Lan, G.Vấp

TiH An Hội, G.Vấp

THCS Tây Sơn, G.Vấp

 

MN Hồng Nhung, G.Vấp

TiH Lê Hoàn, G.Vấp

THCS Lý Tự Trọng, G.Vấp

 

MN Mỹ Sơn, G.Vấp

TiH Mỹ Thủy, Q.2

THCS Cầu Kiệu, Q.Phú Nhuận

 

MN Việt Nhi, Q8

TiH Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận

THCS Lương Định Của, Q.2

 

MN Vườn Hồng, Q8

TiH B́nh Khánh, CGiờ

THCS Long Ḥa, CGiờ

 

MN Măng Non II, Q10

TiH Long Thạnh, CGiờ

THCS Bạch Đằng, Q.3 (chưa gửi công văn)

 

MN Họa mi 1, Q.5

TiH Nguyễn Thái Sơn, Q.3 (chưa gửi công văn)

 

 

MN Họa Mi 2, Q.5

 

 

 

MN Cần Thạnh, CGiờ

 

 

 

MN B́nh Khánh, CGiờ

 

 

 

MN Trung Lập Thượng, CChi

 

 

 

MN Thái Mỹ, CChi

 

 

 

Mn Trung An 2, CChi

 

 

 

MN Bến Thành, Q.1

 

 

 

MN Vành Khuyên, TĐức

 

 

 

MN Hiệp B́nh Chánh 3, TĐức

 

 

 

MN Linh Xuân, TĐức

 

 

 

MN Linh Trung, TĐức

 

 

 

MN Tam B́nh, TĐức

 

 

 

MNTT Hạnh Phúc, TĐức

 

 

 

MNTT Hoa Phượng, TĐức

 

 

 

MN 6, Q.3 (chưa gửi công văn)

 

 

08/2014

MN Đồng Xanh, N.Bè (t4)

TiH Tạ Uyên, N.Bè

THCS Hiệp Phước, N.Bè

 

MN Phường 1, Q10

TiH Cần Thạnh, CGiờ

THCS Cần Thạnh, CGiờ

 

MN Lư Nhơn, CGiờ

TiH An Nghĩa, CGiờ

THCS B́nh Khánh, CGiờ

 

MN Sơn Ca 11, PNhuận

 

 

 

MN Sơn Ca 4, PNhuận

 

 

 

MN Sơn Ca 10, PNhuận

 

 

 

MG Sơn Ca 5, PNhuận

 

 

 

MG Hương Sen, PNhuận

 

 

 

MN 30/4, Q.1

 

 

09/2014

MN Hoa Lư, Q.1

TiH Vơ Văn Tần, Q.12

THCS Trần Quang Khải, Q.12

 

 

TiH Kim Đồng, G.Vấp

THCS Gò Vấp, G.Vấp

 

 

TiH Nguyễn Thị Minh Khai, G.Vấp

THCS An Nhơn, G.Vấp

10/2014

MN Họa mi 1, Q.12

TiH Đinh Tiên Hoàng, Q1

THCS Vơ Trường Toản, Q1

 

MN Phường 3, Q10

TiH Phan Chu Trinh, TPhú

THCS Tân Thới Ḥa, TPhú

11/2014

 

TiH Kim Đồng, Q.12

THCS Nguyễn Huệ, Q12

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2014

 

TiH Dương Văn Lịch, N.Bè

THCS Chu Văn An, Q1

 

 

 

THCS Trần Văn Ơn, Q1

 

 

 

THCS Lê Văn Hưu, N.Bè

 

 

 

THCS Thoại Ngọc Hầu, TPhú

 

 

 

 

3/2015

MN Phường 15A, Q10

TiH Lê Lợi, N.Bè

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, N.Bè

 

MN Phường 13, Q10

TiH Vàm Sát, CGiờ

THCS Doi Lầu, CGiờ

 

MG Long Ḥa, CGiờ

 

THCS Tam Thôn Hiệp, CGiờ

 

MG Cần Thạnh, CGiờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2015

MN 19/5, Q10

TiH Lê Quang Định, N.Bè

THCS Phước Lộc, N.Bè

 

MN Lan Anh, Q10