LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                           _________________________

                 ----------------

        Số : 138/2010/KH-CĐGD               TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Sơ kết năm 2010 và tổng kết 4 năm Cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

            Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 30/8/2010 của Liên đoàn Lao động Thành phố và Kế hoạch số 41-KH/ĐU ngày 19/8/2010 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức sơ kết năm 2010 và tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

            - Tổ chức sơ kết năm 2010 và tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống công đoàn giáo dục thành phố để đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động ở từng cấp công đoàn; rút ra bài học kinh nghiệm; bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác để biểu dương, khen thưởng động viên phong trào.

            - Trên cơ sở kết quả và những bài học kinh nghiệm 4 năm qua, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp tiếp tục thực hiện các nội dung của Cuộc vận động trong thời gian tới.

            - Động viên cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010-2011, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và năm mới 2011.

II. Nội dung tiến hành:

1. Sơ kết năm 2010:

            Nội dung sơ kết tập trung vào:

- Việc đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động trong năm 2010, những chuyển biến thực sự trong nhận thức và làm theo của cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động.

- Tác động của Cuộc vận động đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động:

- Việc tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động được tiến hành từ cơ sở trở lên. Các Công đoàn Giáo dục quận huyện xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu đơn vị.

- Báo cáo cần tập trung:

+ Đánh giá cụ thể toàn diện kết quả triển khai Cuộc vận động, đặc biệt là việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Tác động của Cuộc vận động đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn.

+ Những bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị. Tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm.

III. Tổ chức thực hiện:

            1. Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc:

            Phối hợp với Thủ trưởng, Chi bộ đơn vị tổ chức thực hiện Tổng kết theo quy trình cụ thể sau:

+ Tất cả cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động trong đơn vị viết bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung thu hoạch (theo hướng dẫn đính kèm). Bản thu hoạch cá nhân được thông qua tại đơn vị vào đầu tháng 10/2010 theo trình tự sau:

- CBQL, Chủ tịch công đoàn trình bày bản thu hoạch cá nhân trong phiên họp toàn đơn vị.

- Giáo viên, nhân viên và người lao động trình bày bản thu hoạch cá nhân trong Tổ, Phòng, khoa đang công tác.

- Sau khi được tập thể góp ý, nội dung góp ý được ghi vào bản thu hoạch cá nhân và lưu vào hồ sơ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.

+ Trên cơ sở rà soát việc thực hiện Chương tŕnh hành động tại đơn vị, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và báo cáo với cấp ủy, chi bộ để xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động (theo đề cương hướng dẫn đính kèm), họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng tổ chức thảo luận, góp ý trước khi tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương tại đơn vị.

Gửi báo cáo kèm phụ lục số liệu (theo mẫu đính kèm), đồng thời xét chọn 01 tập thể và 01 cá nhân thật sự tiêu biểu trong 4 năm thực hiện cuộc vận động kèm theo báo cáo tóm tắt thành tích về Văn phòng Công đoàn Ngành trước ngày 10/10/2010.

+ Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động tại đơn vị. Trong Hội nghị có biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển h́nh tiên tiến. Số lượng tập thể khen thưởng không quá ¼ tổng số tập thể của đơn vị và số cá nhân trong đơn vị không quá 4 lần số tập thể được khen.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/10/2010.

2. Đối với Công đoàn Giáo dục quận huyện:

Phối hợp với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ sở trực thuộc thực hiện và tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương cấp ngành và gửi báo cáo kèm phụ lục số liệu (theo mẫu đính kèm), đồng thời xét chọn 01 tập thể và 01 cá nhân thật sự tiêu biểu trong 4 năm thực hiện cuộc vận động kèm theo báo cáo tóm tắt thành tích về Văn phòng Công đoàn Ngành trước ngày 10/10/2010.

3. Đối với Công đoàn Giáo dục Thành phố:

- Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngành phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo với Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương toàn ngành và báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố theo thời gian quy định.

- Công đoàn Báo Giáo dục thành phố báo cáo với Chi bộ và phối hợp với lãnh đạo đơn vị kịp thời thông tin, tuyên truyền về kết quả Cuộc vận động, về các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Ngành.

Căn cứ kế hoạch này, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo về Công đoàn Ngành theo đúng thời gian quy định.

 

                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ     

Nơi nhận:                                                                                                                                CHỦ TỊCH

- Đảng ủy "để báo cáo"

- Ban Giám đốc "để phối hợp"

- Ban Thường vụ LĐLĐTP  {để              

- Ban Thường vụ CĐGDVN{báo cáo                                                                                                           

- CĐCS, CĐGD QH "để thực hiện"

- Lưu.

                                                                                                        Nguyễn Hữu Hùng     

 

 

Đơn vị:

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT

4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

I. Tình hình triển khai Cuộc vận động

            1. Kết quả triển khai thực hiện học tập Chủ đề cuộc vận động năm 2007, 2008, 2009, 2010 ở đơn vị (Theo mẫu phụ lục thống kê 1)

            2. Đánh giá kết quả tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí (Theo mẫu phụ lục thống kê 3)

            3. Kết quả tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác và gương tiêu biểu học tập làm theo; Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm của các gương điển hình trong tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở đơn vị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn (Theo mẫu phụ lục thống kê 2)

II. Công tác phối hợp triển khai thực hiện:

            1. Kết quả phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động cho từng năm và 4 năm.

            - Việc thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ở đơn vị.

            - Đánh giá vai trò của công đoàn trong phối hợp xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động trong 4 năm qua.

            2. Đánh giá công tác phối hợp xây dựng mô hình, chọn tập thể, đơn vị điểm để triển khai nhân rộng.

            - Hình thức, phương pháp chọ và xây dựng tập thể, đơn vị làm điểm.

            - Việc xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của tập thể, đơn vị làm điểm, phân công thành viên phụ trách.

            - Đánh giá kết quả làm điểm, qua đó rút ra những mặt tích cực và mặt hạn chế trong thực hiện cuộc vận động.

            3. Đánh giá công tác phối hợp chỉ đạo kiểm tra thực hiện cuộc vận động ở đơn vị.

            - Kết quả giao ban định kỳ thực hiện cuộc vận động của Ban chỉ đạo; đánh giá vai trò, chất lượng của các cuộc giao ban trong chỉ đạo thực hiện ở đơn vị và cơ sở.

            - Kết quả công tác phối hợp kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chủ đề cuộc vận động tại các tập thể, đơn vị làm điểm, phát hiện nhân rộng cách làm tốt; vai trò của công đoàn và thành viên được phân công phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động…

III. Đánh giá kết quả nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

            1. Kết quả nhận thức của cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động nhận thức sâu sắc và tâm đắc nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào?

            Đánh giá kết quả chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

            2. Đánh giá kết quả phối hợp xây dựng chương trình hành động, thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Kết quả phối hợp xây dựng chuẩn mực đạo đức, chương trình tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác của cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động ở đơn vị.

- Kết quả phối hợp thực hiện Chủ đề cuộc vận động, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động cấp ủy cấp trên và của đơn vị.

3. Kết quả đạt được trong nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác

- Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động; về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát…

- Về nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực hoạt động của tổ chức công đoàn.

- Những kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, các phong trào văn hóa, xã hội ở đơn vị, cơ sở, địa phương…

IV. Đánh giá tổng quát những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

            1. Đánh giá tổng quát những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, qua 4 năm thực hiện cuộc vận động.

            2. Rút ra những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện cuộc vận động ở đơn vị, cơ sở, trong cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động về tuyên truyền, tổ chức hội thi, hội nghị biểu dương; về nhận thức, xây dựng tiêu chí rèn luyện đăng ký làm theo...

            3. Rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm thực hiện cuộc vận động ở đơn vị và cơ sở trong 4 năm qua.

V. Những nội dung cần tập trung đề xuất kiến nghị về thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới

            1. Đề xuất các nội dung, giải pháp tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

            2. Kiến nghị về những giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian tới.

______________________________