ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC  -  ĐÀO TẠO                                                                                                 

                              

HƯỚNG DẪN

về kết nạp đảng viên  

*

-  Căn cứ  Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23 - QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị khóa X;

 

-  Căn cứ  Hướng dẫn 03 - HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương;

 

-    Nhằm giúp Chi bộ - Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt những thủ tục,  quy trình trong và sau khi tổ chức lễ kết nạp Đảng viên,  một trong những nội dung để thi hành Điều lệ Đảng (đă được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua);

 

 Ban Thường vụ  Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh  tóm tắt và hướng dẫn thêm một số vấn đề sau:

 

I.  Khi có quyết định kết nạp đảng viên:

 

1/-  Chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên kể từ ngày nhận quyết định không để chậm quá 30 (ba mươi) ngày.

 

  2/-   Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm, tiến hành  kết nạp  từng  người một (nếu kết nạp từ 02 người trở lên trong cùng một buổi lễ).

 

II. Trang trí nơi tổ chức lễ kết nạp đảng viên  (nhìn từ dưới lên):

 

 Thực hiện theo điểm 13.(13.1.C) của hướng dẫn 03- HD/BTCTW ngày 29/12/2006  của Ban Tổ chức Trung ương

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

 
 

 

 

 

CỜ

ĐẢNG

 

CỜ

NƯỚC

 

ẢNH

Mác – Lênin

 
 


                   

 

 

TƯỢNG

(ảnh)

Chủ tịch

Hồ Chí Minh

 
                                                                     

 

KHẨU

HIỆU

hành động của Chi bộ

 

 

KHẨU

HIỆU

hành động của Chi bộ

 
 


                                                                     CHI BỘ……………………………….

                                                       LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung chương trình buổi lễ kết nạp:

 

     1.  Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

     2.  Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;

     3.  Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng;

     4.  Đại diện đảng viên được phân công  giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng;

     5.  Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở  hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đọc  bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu có).

     6.  Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có  thẩm quyền (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm).

     7. Đảng viên mới  nhận quyết định và đọc lời tuyên thệ

         (những người dự lễ kết nạp  đứng nghiêm).

8. Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

     9.  Đại diện đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

     10. Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

 

IV.Hồ sơ nộp Văn Phòng Đảng ủy và các thủ tục sau khi tổ chức lễ kết nạp:

 

(Thực hiện chậm nhất sau khi Chi bộ tổ chức lễ kết nạp 01 tuần để  Văn pḥng Đảng ủy  kịp thời báo cáo và cập nhật dữ liệu vào mạng Thành ủy)

 

1.     Biên bản lễ kết nạp đảng viên mới.

2.     Ghi ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào bản sao quyết định kết nạp

     (Bên dưới, góc trái QĐ) và đóng dấu.

3.     Đảng viên mới viết lý lịch và 02 phiếu đảng viên (có dán ảnh chân dung) tại VPĐU.

4.     Chi bộ đóng dấu giáp lai (không đóng dấu vào ảnh chân dung của Đảng viên);  xác nhận  và đóng dấu của cấp ủy cơ sở  vào lý lịch và 02 phiếu đảng viên.

5.     Bản sao các loại văn bằng chuyên môn.

6.     Quyết định bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý….(nếu có).

7.     01 ảnh chân dung 2x3 (theo quy định) để làm thẻ Đảng.

8.     01 ảnh chân dung 4x6 (theo quy định để làm hộ chiếu) để Scan vào mạng Thành ủy.

9.     Chi bộ giới thiệu đảng viên mới kết nạp về sinh hoạt tại nơi cư trú.

      (Theo Quy định 76/QĐ - TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị).

10.  Chi bộ liên hệ với  các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận - Huyện để đảng viên mới kết nạp được học lớp: “Bồi dưỡng Đảng viên mới” trước khi làm thủ tục chuyển Đảng chính thức.

 

 

 

 

                                                                                     THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY