MÔN THỂ DỤC

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC:

Cả năm học có 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết

Học ḱ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Học ḱ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR̀NH:

Học ḱ I

Tiết 1:      - Mục tiêu, nội dung chương tŕnh Thể dục lớp 6 (tóm tắt).

               - Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1).

Tiết 2:      - Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2).

               - Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự. Một số quy định khi tập luyện.

Tiết 3:      - Đội h́nh đội ngũ (ĐHĐN): Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và theo chu kỳ 1 - 2); Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quy phải, quay trái, quay đằng sau; Cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.

               - Bài thể dục phát triển chung (bài TD): Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực.

Tiết 4:      - ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đă học. Học mới: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng ngang, dồn hàng.

               - Bài TD: Ôn 3 động tác đă học. Học mới 2 động tác: chân và bụng.

Tiết 5:      - ­ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đă học. Học mới: Giậm chân tại chỗ; Đi đều - đứng lại, đi đều thẳng hướng và ṿng phải, trái.

               - Bài TD: ôn 5 động tác đă học. Học mới 2 động tác: vặn ḿnh, phối hợp.

Tiết 6:      ­- ĐHĐN: ôn một số kĩ năng đă học (do GV chọn). Học mới: Đổi chân khi đi sai nhịp.

               - Bài TD: Ôn 7 động tác đă học. Học mới 2 động tác: nhảy và điều ḥa.

Tiết 7:      ­- ĐHĐN: Ôn tập (GV chọn một số nội dung HS thực hiện chưa tốt để tập).

               - Bài TD: Ôn bài TD

Tiết 8:      - ĐHĐN: Ôn tập (GV chọn một số nội dung HS thực hiện chưa tốt để tập).

               - Bài TD:  Tiếp tục ôn bài TD.

Tiết 9:      - ĐHĐN: Bước đầu hoàn thiện những kĩ năng đă học.

               - Bài TD: Tiếp tục ôn để hoàn thiện bài TD.

Tiết 10:    - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đă học.

               - Bài TD: Tiếp tục ôn tập để hoàn thiện bài TD.

Tiết 11:    - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đă học.

               - Bài TD: Tiếp tục ôn tập để hoàn thiện bài TD.

Tiết 12:    - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đă học.

               - Bài TD: Tiếp tục ôn tập để hoàn thiện bài TD.

Tiết 13:    - Kiểm tra bài Thể dục phát triển chung

Tiết 14:    - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đă học.

               - Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; tṛ chơi “Chạy tiếp sức”.

Tiết 15:    - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đă học.

               - Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; tṛ chơi (do GV chọn).

Tiết 16:    - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đă học.

               - Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ đă học. Học mới tṛ chơi “Chạy tiếp sức chuyển vật”.

Tiết 17:    - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đă học

               - Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ, tṛ chơi (do GV chọn). Học mới: chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông.

Tiết 18:    - Kiểm tra đội h́nh đội ngũ

Tiết 19:    - Chạy nhanh: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Học mới: chạy nâng cao đùi.

               - Môn thể thao tự chọn (môn TC): Làm quen với một số động tác bổ trợ, tṛ chơi.

Tiết 20:    - Chạy nhanh: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Học mới: Đứng tại chỗ đánh tay; Đi chuyển sang chạy nhanh 20 – 30m.

               - Môn TC: Ôn, học mới một số động tác bổ trợ, tṛ chơi, tập thể lực.

Tiết 21:    - Chạy nhanh: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Học mới: xuất phát cao; Xuất phát cao và chạy nhanh 30m.

               - Môn TC: Ôn, học mới một số động tác bổ trợ, tṛ chơi, tập thể lực.

Tiết 22:    - Chạy nhanh: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m.

               - Môn TC: Ôn, tập thể lực. học mới một số động tác bổ trợ; học mới động tác kỹ thuật chuyên môn

Tiết 23:    - Chạy nhanh: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Xuất phát cao - chạy nhanh 40 - 50m.

               - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực. học mới một số động tác bổ trợ, tṛ chơi và kỹ thuật.

Tiết 24:    - Chạy nhanh: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Xuất phát cao - chạy nhanh 50 - 60m.

               - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật.

Tiết 25:    - Chạy nhanh: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Xuất phát cao - chạy nhanh 60m.

               - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật.

Tiết 26:    - Chạy nhanh: Như bài 25.

               - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật.

Tiết 27:    - Chạy nhanh: Như bài 25.

               - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật.

Tiết 28:    - Chạy nhanh: Như bài 25.

               - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật.

Tiết 29:    Kiểm tra chạy  nhanh.

Tiết 30: Môn TC: Tiếp tục ôn tập và học kĩ thuật (có thể kiểm tra 15 phút)

Tiết 31 – 36: Ôn tập, kiểm tra học ḱ, kiểm tra RLTT, kết học ḱ I.

Học ḱ II

Tiết 37:    - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực, học mới động tác kỹ thuật, tṛ chơi.

               - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: đá lăng trước; đá lăng trước - sau; đá lăng sang ngang; tṛ chơi “nhảy ô tiếp sức”

Tiết 38:    - Bật nhảy: như bài 37

               - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học động tác kỹ thuật

Tiết 39:    - Bật nhảy: Ôn các nội dung đă học ở tiết 37. Học mới: Đà một bước đá lăng

               - Môn TC: Ôn tập một số động tác bổ trợ, học kĩ thuật (do GV Chọn)

Tiết 40:    - Bật nhảy: Ôn tập và tṛ chơi (do GV chọn). Học mới: Đà một bước giậm nhảy – đá lăng.

               - Môn TC: Ôn tập, học kỹ thuật, tṛ chơi (do GV chọn)

Tiết 41:     -Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn). Học mới: bật xa; tṛ chơi “Bật xa tiếp sức”

               - Môn TC: Ôn tập, học kĩ thuật, tṛ chơi (do GV chọn)

Tiết 42:    - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức mạnh chân và tṛ chơi (do GV chọn).

               - Môn TC: Ôn tập, bước đầu hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích (đối với những môn tự chọn có thể đo thành tích).

Tiết 43:    - Bật nhảy: Ôn tập, tṛ chơi và tập phát triển sức mạnh chân. Học mới: Đà một, ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm).

               - Môn TC: Ôn tập, hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích.

Tiết 44:    - Bật nhảy: : Ôn tập, tṛ chơi và tập phát triển sức mạnh chân, tṛ chơi. Học mới:Chạy đà (tự do) - nhảy xa

               - Môn TC: Ôn tập, hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích.

Tiết 45:    - Bật nhảy: : Ôn tập, tập thể lực, tṛ chơi (do GV chọn). Học mới:Chạy đà (tự do) - nhảy xa

               - Môn TC: Ôn tập, hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích.

Tiết 46:    - Bật nhảy: Ôn tập, tập thể lực, tṛ chơi “Nhảy cừu” hoặc do GV chọn.

               - Môn TC: Ôn tập, hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích.

Tiết 47:    Kiểm tra môn thể thao tự chọn.

Tiết 48:    - Bật nhảy: Ôn tập, tập thể lực, tṛ chơi (do GV chọn).

               - Chạy bền: học một số động tác bổ trợ và tṛ chơi: Chạy tại chỗ, chạy ṿng số 8, tṛ chơi “Chạy ngược chiều theo tín hiệu” (hoặc do GV chọn); Chạy nhẹ nhàng 300m (nam), 250m (nữ) trên địa h́nh tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh.

Tiết 49:    - Bật nhảy: Ôn tập, tập thể lực, tṛ chơi (do GV chọn).

               - Chạy bền: ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn). Học mới: Chạy trên đường gấp khúc, tṛ chơi “Hai lần hít vào, hai lần thở ra”; Chạy 300m (nam), 250m (nữ) trên địa h́nh tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh.

Tiết 50:    - Bật nhảy: Ôn tập, tập thể lực, tṛ chơi (do GV chọn).

               - Chạy bền: ôn một số động tác bổ trợ và tṛ chơi “Hai lần hít vào, hai lần thở ra” (do GV chọn); Chạy trên địa h́nh tự nhiên 300m (nữ), 350m (nam); Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

               Chú ư: cho HS chạy theo nhóm sức khỏe.

Tiết 51:    - Bật nhảy: Ôn tập, tập thể lực, tṛ chơi (do GV chọn).

               - Chạy bền: ôn một số động tác bổ trợ và tṛ chơi “Hai lần hít vào, hai lần thở ra” (do GV chọn); Chạy trên địa h́nh tự nhiên 300m (nữ), 350m (nam); Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Tiết 52:    - Bật nhảy: Ôn tập, tập thể lực, tṛ chơi (do GV chọn).

               - Chạy bền: ôn tập, tṛ chơi (do GV chọn); Chạy nhẹ nhàng trên địa h́nh tự nhiên 300m (nữ), 400m (nam); Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Tiết 53:    - Bật nhảy: Ôn tập, tṛ chơi, hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích bật xa.

               - Chạy bền: Như tiết 52. Chú ư: có thể chạy nhẹ nhàng theo thời gian: 3 phút (nữ), 4 phút (nam).

Tiết 54:    - Bật nhảy: Ôn tập, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích.

               - Chạy bền: Như tiết 53

Tiết 55:    - Bật nhảy: Ôn tập, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích.

               - Chạy bền: Như tiết 53

Tiết 56:    Kiểm tra bật nhảy

Tiết 57:    - Ném bóng: Một số động tác bổ trợ: tung và bắt bóng bằng hai tay; Ngồi xổm tung và bắt bóng; Tung và bắt bóng qua khoeo chân. Tṛ chơi “Ném ṿng vào cổ chai”.

               - Chạy bền: như tiết 53.

Tiết 58:    - Ném bóng: Ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức mạnh tay (do GV chọn). Học mới: Cách cầm bóng; Ném bóng trúng đích; tṛ chơi “Ném trúng đích”

               - Chạy bền: Như tiết 53.

Tiết 59:    Kiểm tra chạy bền

Tiết 60:    Ném bóng: Ôn tập, tập phát triển sức mạnh tay. Tṛ chơi “Cưỡi ngựa tung bóng” hoặc do GV chọn. Học mới: Đứng vai hướng ném, xoay người – ném bóng xa; Đà một bước  -  ném bóng xa.

Tiết 61:    Ném bóng: Ôn tập, tập phát triển sức mạnh tay. Học mới:”Chạy đà (tự do) – ném bóng xa.

Tiết 62:    Ném bóng: Ôn tập, tṛ chơi (do GV chọn)

Tiết 63:    Ném bóng: Ôn tập, tṛ chơi (do GV chọn)

Tiết 64:    Kiểm tra ném bóng

Tiết 65-70: Ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ II kết hợp kiểm tra RLTT. Tổng kết năm học.

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Theo tinh thần mới của chương tŕnh môn học Thể dục THCS, chương tŕnh là pháp lệnh, nhưng phân phối chương tŕnh chỉ có tính chất chỉ dẫn, định hướng như một phương án để địa phương tham khảo. Đây là đặc điểm của môn học xuất phát từ sự phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, truyền thống TDTT ở mỗi địa phương và khí hậu, thời tiết của các vùng miền khác nhau trên toàn quốc. Do vậy mỗi quận huyện hoặc tỉnh thành có thể thực hiện theo phân phối chương tŕnh của Bộ, hoặc có thể điều chỉnh cho sát với thực tiễn để áp dụng thống nhất ở địa phương ḿnh và có sự điều chỉnh hàng năm cho ngày càng hợp lư hơn. Ví dụ: có thể thay một số tṛ chơi có cùng mục đích bằng những tṛ chơi dân gian ở địa phương. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa cần tuân theo nguyên tắc: không cắt xén quỹ thời gian, nhưng có quyền điều chỉnh những nội dung ở địa phương để dạy cho sinh động, hấp dẫn với HS và đạt hiệu quả cao. Riêng chương Ném bóng, có thể chọn môn thể thao khác, hoặc những bài tập phát triển sức mạnh tay, ngực để thay  thế. Chú ư: Dạy đủ 2 tiết / tuần và không được sử dụng quỹ thời gian của chương tŕnh tự chọn bổ sung cho các chương mục khác.

Những trường miền núi, hải đảo có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất hoặc nhiều trường ở đồng bằng sông Cửu Long thường chịu ảnh hưởng của , lụt có thể thay thế một số hoặc nhiều nội dung cho phù hợp với thực tế, nhưng cần dạy đủ 2 tiết/tuần.

2. Khi thực hiện chương lí thuyết cần linh hoạt, có thể dạy mục 1 của chương vào tiết 1, mục 2 vào tiết 2 như trong phân phối chương tŕnh. Cũng có thể soạn sẵn giáo án mục 2 để dạy khi trời mưa gió.

3. Theo phân phối trên, nội dung Chạy bền được bố trí dạy vào các tiết 48 đến 59. Tuy nhiên cần hiểu đây chỉ là những tiết tổng ôn và kiểm tra. Chạy bền cần được dạy xen vào cuối phần cơ bản ở tất cả các tiết học trong năm học (từ tiết 3 đến tiế 58), có như vâỵ ở tiết kiểm tra (59) mới thực sự có hiệu quả và an toàn.

4. Những trường dạy bơi cho HS, có thể bố trí dạy liên tục trong 1 -2 tuần liền (mỗi ngày 1 tiết), sau đó trừ quỹ thời gian theo quy định.

5. Trong mỗi bài dạy, GV có quyền sắp xếp lại thứ tự nội dung sao cho hợp lí, hấp dẫn, hiệu quả. Có quyền bổ sung thêm những động tác, bài tập cho phong phú, hấp dẫn. Riêng bài thể dục phát triển chung, GV có thể thay một vài nhịp của một động tác, hoặc một số động tác trong bài. Cũng có thể soạn mới một bài cho phù hợp với HS và điều kiện nhà trường.

6. GV có quyền chọn môn Thể thao tự chọn khác dạy cho HS theo sự chỉ đạo của Pḥng GD-ĐT để mỗi quận, huyện có kế hoạch xây dựng một đội tuyển các môn thể thao phục vụ cho những ḱ thi HKPĐ hoặc các ngày hội thể thao khác nhau trong tỉnh.