ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

                                 

                                   ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG

ĐỀ CHẴN A                                       Bài thi: LƯ THUYẾT;  Cấp độ A                          ĐỀ  CHẴN A

                                                              Kỳ thi ngày 25/03/2007

                                             Thời gian làm bài : 60 phút (Không kể thời gian phát đề)

1. Để canh giữa cho một đoạn văn bản, ta nhấn:

            (A). Ctrl+C                                                       (B). Ctrl+E

            (C). Ctrl+L                                                       (D). Ctrl+R

2. Số  11010101  trong hệ nhị phân bằng bao nhiêu trong hệ thập phân:

            (A). 207                                                            (B). 213

            (C). 205                                                            (D). 218

3. Chức năng Formula trong menu Table dùng để:

            (A). Sắp xếp bảng theo trật tự nào đó                

            (B). Chèn một công thức tính toán vào ô trong bảng

            (C). Chèn một h́nh ảnh vào ô trong bảng

            (D). Chèn một kư hiệu vào ô trong bảng

4. Để mở một cửa sổ folder hoặc một mục chương tŕnh, ta phải thao tác như sau:

            (A). Bấm chuột nhanh hai lần tại biểu tượng tương ứng.

            (B). Chỉ chuột vào biểu tượng, nhấn Enter.

            (C). Chỉ chuột vào biểu tượng, click nút phải, chọn lệnh Open.

            (D). Một trong các cách trên.

5. Để khởi động lại nhanh máy vi tính trong lúc đang việc với máy mà gặp sự cố nào đó, ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau đây:

            (A). Ctrl_Shift_Del                                           (B). Ctrl_Alt_Del

            (C). Ctrl_Alt_Del_Shift                                     (D). Các câu trên đều sai.

6.  Bộ xử lư trung tâm (CPU) là:

            (A). Nơi nhập thông tin cho máy                       

            (B). Nơi xử lư, quyết định, điều khiển hoạt động của máy

            (C). Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng.    (D). Tất cả đều đúng

7. Dấu hiệu để nghi ngờ có Virus xâm nhập máy tính là:

            (A). Có đủ bộ nhớ khi chạy chương tŕnh.          

            (B). Việc đọc ghi đĩa nhanh hơn b́nh thường.

            (C). Việc thi hành các File chương tŕnh  chậm hoặc không chạy.

            (D). Các hiện tượng trên đều không đúng.

8. A1 chứa giá trị 4, B1 chứa 36, C1 chứa 6. Nhập vào D1 công thức: =IF(AND(MOD(B1,A1)=0,MOD(B1,C1)=0),INT(B1/A1),IF(A1>C1,A1,C1)).

Cho biết kết quả trong ô D1:

            (A). 4                                                               (B). 6

            (C). 0                                                               (D). 9

9. Trong hộp thoại Taskbar Properties, để ḍng Taskbar luôn xuất hiện trên màn h́nh, ta chọn:

            (A). Small icon in start menu                              (B). Show clock.

            (C). Auto hide.                                                  (D). Always on top.

10. Đang soạn thảo văn bản bằng WinWord, muốn thoát, ta có thể:

            (A). Nhấn Ctrl-F4                                             (B). Nhấn Alt-F4

            (C). Nhấn Esc                                                   (D). Các câu A, B, C đều đúng

11. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong Windows:

            (A). Ctrl-F4                                                      (B). Ctrl-Esc

            (C). Alt-Tab                                                      (D). Alt-F4

12. Để di chuyển một cửa sổ trong môi trường Windows:

            (A). Chỉ chuột vào control menu box và kéo sang vị trí mới

            (B). Chỉ chuột vào một trong 4 cạnh rồi kéo sang vị trí mới

            (C). Chỉ chuột vào biểu tượng move, kéo sang vị trí mới

            (D). Chỉ chuột vào thanh tiêu đề, kéo sang vị trí mới

13. Chức năng Format, DropCap dùng để thể hiện:

            (A). Chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản              (B). Chữ hoa đầu từ cho toàn bộ đoạn văn bản

            (C). Làm to kư tự đầu tiên của đoạn.                  (D). Làm tăng cỡ chữ cho văn bản trong đoạn

14. Trong WinWord muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng th́ phải đè phím ǵ trước khi kéo chuột:

            (A). CTRL_ALT                                              (B). CTRL_SHIFT

            (C). SHIFT                                                       (D). TAB

15. Giả sử ô A1 có giá trị 7.263 và ô A2 có giá trị 5.326. Công thức =ROUND(A1,2)-INT(A2) cho kết quả:

            (A). 1.901                                                         (B). 2.26

            (C).  2                                                              (D). 2.2

16. Chỉ chuột vào khoảng trống trên Taskbar, click nút phải chuột, chọn Cascade Windows là:

            (A). Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng lợp ngói.

            (B). Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng cạnh nhau.

            (C). Sắp xếp các biểu tượng trong cửa sổ đang mở.

            (D). Sắp xếp các biểu tượng hiện có trên Desktop.

17. Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím:

            (A). F8                                                             (B). F7

            (C). Ctrl-A                                                        (D). Tất cả đều sai.

18. Trong Excel, để sao chép giá trị trong ô A3 vào ô A9, th́ tại ô A9 ta điền công thức:

            (A). =A3                                                          (B). =$A3

            (C). =$A$3                                                       (D). Câu A, B, C đều đúng.

19. Ô A1 chứa giá trị số là 7, ô B1 chứa giá trị chuỗi là "ABC". Hàm =AND(A1>5,B1="ABC") sẽ cho kết quả là:

            (A). TRUE                                                       (B). FALSE

            (C). 1                                                               (D). 2

20. Biết ô A3 có giá trị 15. Hàm =MOD(A3/2) sẽ cho kết quả:

            (A).  1                                                              (B). 7

            (C). 0.5                                                             (D). Máy báo lỗi.

21. Muốn chạy 1 chương tŕnh trong Windows ta có thể:

            (A). Vào cửa sổ My computer và Double Click tên chương tŕnh

            (B). Vào Windows Explorer , click vào tên chương tŕnh và Enter

            (C). Click Start, Click Run và gỏ đường dẫn đến tên chương tŕnh đó và Enter

            (D). Các cách trên đều đúng.

22. Để chèn một tập tin trên đĩa vào văn bản đang soạn thảo tại vị trí con trỏ, ta sử dụng:

            (A). Insert, File                                                 (B). Insert, Object

            (C). Insert , Field                                               (D). Insert, Symbol

23. Để chuyển đổi qua lại giữa các tài liệu đang soạn trong WinWord, ta có thể dùng:

            (A). Menu Windows, Switch to                          (B). Menu Windows, Task List

            (C). Menu Windows, List                                   (D). Nhấn Ctrl+F6

24. Để sao chép một Shortcut trên Desktop:

            (A). Click nút phải chuột tại Shortcut và chọn Delete.

            (B). Click nút phải chuột tại Shortcut và chọn Copy.

            (C). Click nút phải chuột tại Shortcut và chọn Rename.

            (D). Click nút phải chuột tại Shortcut và chọn Paste.

25. Chọn câu phát biểu sai :

            (A). Excel là phần mềm bảng tính của hăng Microsoft

            (B). Bảng tính Excel có 256 cột và 16384 hàng

            (C). Địa chỉ ô được xác định bởi kí hiệu cột và số thứ tự ḍng

            (D). Bảng tính Excel chỉ có 2 loại dữ liệu: số và chuỗi.

26. Ô A6 chứa chuỗi "8637736X". Hàm =VALUE(A6) cho kết quả

            (A). 8637736                                                     (B). 0

            (C). Không xuất hiện ǵ cả.                                (D). Máy báo lỗi.

27. Các loại đĩa từ (đĩa mềm, đĩa cứng) là:

            (A). Thiết bị lưu trữ thông tin                              (B). Thiết bị xuất thông tin

            (C). Thiết bị nhập thông tin                                 (D). Không câu nào đúng

28. Trong Windows Explorer muốn đổi tên 1 thư mục ta dùng lệnh hay phím nóng nào sau đây:

            (A). Click vào tên thư mục và ấn  phím F2         

            (B). Click vào tên thư mục và dùng lệnh  Edit Rename

            (C). Các câu A và B đều đúng

            (D). Các câu A và B đều sai

29. Trong WinWord sau khi định dạng in nghiêng cho 1 khối , muốn xóa định dạng của khối đó dùng lệnh hay tổ hợp phím ǵ?

            (A). CTRL_I                                                   

            (B). CTRL_SpaceBar

            (C). Click Normal sau khi dùng lệnh Format Font

            (D). Các câu trên đều đúng

30.  Ô C1 chứa dữ liệu dạng chuỗi A115. Nhập công thức =VALUE(RIGHT(C1,3))>0 vào C2. Dữ liệu trong ô sẽ là:

            (A). 115                                                            (B). 0

            (C). TRUE                                                       (D). FALSE

31. Ô B5 chứa chuỗi "A0018", ô C5 chứa giá trị số 156.389, ô D5 xuất hiện chữ FALSE. Cho biết công thức có thể có của ô D5:

            (A). =OR(VALUE(RIGHT(B5,2))>20,INT(C5/100)>1)

            (B). =AND(LEFT(B5,1)="A",ROUND(C5,1)>156.4)

            (C). Cả hai A và B đều có thể

            (D). Cả hai A và B đều không thể

32. Trong Excel, để sao chép một Sheet ta vào

            (A). Edit, chọn Delete Sheet                              (B). File, chọn Copy Sheet

            (C). Edit, chọn Move or Copy Sheet                   (D). Ba câu trên đều sai

33. Trong Windows Explorer, muốn thể hiện các đối tượng có thuộc tính ẩn trong cửa sổ thư mục, ta dùng menu:

            (A). View, Folder.                                             (B). Tools, Folder Option.

            (C). View, Show/Hidden.                                   (D). Tools, Show/Hidden.

34.  Để ghép dữ liệu nhiều ô trong bảng thành một ô, ta đánh dấu các ô đó và dùng menu:

            (A). Table, Merge Cells                                     (B). Table, Sum Cells

            (C). Table, Split Cells                                         (D). Table, Split Table

35. Để định dạng lại cho kư tự trong WinWord, ta dùng:

            (A). Format, Paragraph                                     (B). Format, Style

            (C). Format, AutoFormat                                   (D). Format, Font

36. Trong WinWord, để tạo một trang văn bản mới, ta dùng tổ hợp phím:

            (A). Ctrl+O                                                       (B). Ctrl+S

            (C). Ctrl+N                                                       (D). Ctrl+P

37. Để một đoạn văn bản được canh trái, thụt đầu ḍng 1cm và cách đoạn bên dưới 6pt ta dùng menu Format, Paragraph với các khai báo sau:

            (A). Special First Line 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Left

            (B). Special Hanging 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Left

            (C). Spacing First Line 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Left

            (D). Special First Line 1cm, Spacing After 6pt, Alignment Justified

38. Để đánh dấu chọn toàn bộ văn bản trên màn h́nh, ta có thể:

            (A). Nhấn Ctrl-A.                                             (B). Click nhanh chuột 3 lần trên vùng lựa chọn.

            (C). Nhấn Ctrl, kích chuột trên vùng lựa chọn.     (D). Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

39. Trong WinWord, sau khi lỡ xóa nhầm một đoạn văn bản hoặc một thao tác nào đó làm mất đi nội dung văn bản, ta có thể phục hồi lại văn bản như trước đó:

            (A). Dùng lệnh Edit, Undo                                 (B). Đóng tập tin đó nhưng không lưu.

            (C). Các câu A và B đều đúng.                         (D). Các câu A và B đều sai.

40. Khi con trỏ ở ô cuối cùng trong bảng,  nếu ta nhấn phím Tab th́:

            (A). Con trỏ nhảy về ô đầu tiên của bảng.           (B). Con trỏ đứng yên v́ đă hết bảng.

            (C). Con trỏ sẽ nhảy ra đoạn văn bên dưới bảng. (D). Sẽ cho bảng thêm một ḍng mới.

41. Trong Excel, để xoá một hàng và dồn dữ liệu hàng dưới lên, ta chọn hàng cần xóa và lệnh sau:

            (A). Edit, Clear..., All                                        (B). Edit, Delete..., Entire Row

            (C). Edit, Delete..., Shift Cell Up                        (D). Ba câu trên đều đúng

42. Để cung cấp điện nguồn cho máy bắt đầu làm việc ta nhấn nút (hay tổ hợp phím):

            (A). Power                                                       (B). Reset

            (C). Turbo                                                        (D). Ctrl-Alt-Del

43. Để cài đặt màn h́nh xuất hiện các ảnh động khi ta tạm ngưng làm việc trong giây lát (screen saver), ta tiến hành như sau:

            (A). Control Panel -> Desktop -> Wallpaper.      (B). Control Panel -> Display -> Wallpaper.

            (C). Control Panel -> Display -> Screen Saver.   (D). Control Panel -> System -> Screen Saver.

44.  Lệnh Move trong hộp Menu điều khiển dùng:

            (A). Thay đổi vị trí của cửa sổ làm việc.             (B). Thay đổi vị trí thể hiện menu bar trong cửa sổ.

            (C). Thay đổi kích thước cửa sổ.                                    (D). Thay đổi trạng thái đóng, mở của cửa sổ.

45. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong Windows:

            (A). Ctrl-F4                                                      (B). Ctrl-Esc

            (C). .Alt-Tab                                                     (D). Alt-F4

46. Muốn xem lại trang văn bản trước khi in, ta dùng:

            (A). Ctrl + Shift + P                                          (B). Menu View, Page

            (C). Menu File, Print Preview                            (D). Menu View, Full Screen

47. Để tăng khoảng cách đoạn chứa con trỏ với đoạn văn dưới nó, ta dùng menu:

            (A). Format, Spacing Before                              (B). Format, Spacing After

            (C). Format, Paragraph, Spacing Before                         (D). Format, Paragraph,  Spacing After

48.  Để chia cột cho văn bản đang soạn, ta có thể:

            (A). Nhấn Ctrl+Shift+Enter                                (B). Dùng menu Format, Columns

            (C). Dùng menu Tools, Columns                         (D). Nhấn Ctrl+Enter

49. Trong Excel, để chèn một cột ta thực hiện:

            (A). Vào menu Insert, chọn Row                       (B). Vào menu Edit, chọn Fill

            (C). Vào menu Column, chọn Insert                   (D). Tất cả đều sai

50. Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:

            (A). Desktop của Control Panel.                                    (B). System của Control Panel.

            (C). Regional Settings của Control Panel.            (D). Fonts của Control Panel.

 

 

 

HẾT