PH̉NG GIÁO DỤC CẦN GIỜ

___________________________________________________________

 

Địa chỉ: Khu hành chính Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ .Thị trấn Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

Điện thoại: 088740957 - Fax: 088740253

 Email Intranet: gddt_cangio@hcm.edu.vn - Email Internet: pgdcangio@moet.edu.vn

______________________________________________________________________________________________________________________

Trang chủ          Cơ cấu tổ chức          Giáo dục Mầm non        Giáo dục Tiểu học          Giáo dục Trung học        Tài nguyên         Chi bộ Đảng        Công đoàn

_______________________________________________________________________________________________________________________

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG PHỔ CẬP HUYỆN CẦN GIỜ.

  Giới thiệu


MỘT SỐ H̀NH ẢNH

 Giới thiệu quá tŕnh phổ cập huyện

Ngay từ sau ngày giải phóng ngành giáo dục đă chú trọng công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục theo từng giai đoạn cụ thể như sau :

Giai đoạn từ năm 1975- đến năm 1989 đây là giai đoạn tập trung cho công tác mở rộng mạng lưới giáo dục  và xoá mù chữ cho nhân dân lao động sau chiến tranh các chiến dịch được tập trung vào các  kỳ nghỉ hè hàng năm gọi  là “ Hè Diệt dốt “   đến năm 1979 một năm sau khi Cần Giờ được xác nhập về thành phố Hồ Chí Minh Cần Giờ cơ bản xoá được nạn mù chữ cho người dân trong độ tuổi 15 đến 35 tuổi,  đến năm 1989 trên 70 % người trong tuổi lao động đă biết chữ.

Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1999 là giai đoạn thực hiện chủ trương theo chỉ thị số 01 của Ban chấp hành trung ương Đảng về thực hiện chỉ tiêu xoá mù chữ , phổ cập giáo dục tiểu học :

Hiện trạng PCGDTH - XMC ở thời điểm năm 1990:

                   - Về người mù chữ :

- Vào năm 1990 tổng dân số trong toàn Huyện ở độ tuổi 15 - 25 (theo thống kê 1989 ) là11.110 người chia ra nam 5495, nữ 5606 . Số người c̣n mù chữ là 1310 chia ra nam = 661 , nữ=648 , chiếm tỉ lệ 11,80 % dân số trong toàn Huyện .

                  -  Về phổ cập tiểu học :

 - Năm 1990 số trẻ bỏ học ở độ tuổi 6 - 14 là 4529 em , chiếm tỉ lệ xấp xỉ 40 % trẻ trong độ tuổi , trẻ 6 t được ra lớp học chỉ chiếm 63,87 % ( 1004/1572 cháu ). Số trẻ 11tuổi tốt nghiệp tiểu học là 193/1274 cháu tỉ lệ 15,15 % . Số trẻ 14 tốt nghiệp tiểu học là 423/1075 cháu đạt tỉ lệ 39,35 % .Tỉ lệ trẻ lưu ban + bỏ học ở nhà trường tiểu học chiếm t́ lệ đến 24,7 % .

                Trong giai đoạn này ngành giáo dục bằng nhiều biện pháp đồng bộ như huy động tối đa trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 hạ thấp tỉ lệ lưu ban bỏ học trong các trường tiểu học, đẩy mạnh các chiến dịch xoá mù chữ, chống bỏ học trẻ trong độ tuổi 7-14 chống tái mù trong người dân huyện đă đạt một số kết quả như sau:

                -Nâng được tỉ lệ người biết chữ ( chỉ tính độ tuổi 15-25) từ 88,20 % lên 92,58 % . (Đă huy động và xoá mù chữ cho được trên 2000 người ở mọi độ tuổi .)

                - Hạ thấp 4 lần số trẻ em bỏ học (6-14 tuổi ) từ 4529 c̣n lại  1002 cháu .

                - Nâng hơn gấp đôi tỉ lệ trẻ 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học từ 39,35% lên 81,49 % .

                -Nâng gấp hơn 3 lần số trẻ 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học học từ 15,15%  lên 47,86 % .

Đă giúp huyện Cần Giờ đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập năm 1996, và và tiếp tục duy tŕ nâng cao cho đến cuối giai đoạn này cụ thể như sau :

Tỉ lệ trẻ 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học :      

                   

 

Năm 1990

Năm 1996

Năm 1999

Trẻ 14 tuổi

1075

1370

1583

Trẻ 14 tuổi TNTH

423

1054

1290

Tỉ lệ

39,35

76,93

81,49

                 2/. Về chống mù chữ cho người lao động : (15-25 )  

 

Năm 1990

Năm 1996

Năm 1999

Dân số 15-25 tuổi

11101

11240

13117

Số biết chữ

9791

10305

12144

                     Tỉ lệ :

88,20

91,68

92,58

                Giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 tập trung tiến hành phổ cập  giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập bậc trung học, Ngành giáo dục bằng nỗ lực bản thân cùng phối hợp với mọi nguồn lực chính  trị xă hội trong toàn huyện với các biện pháp chủ đạo như sau : Ngoài việc tiến hành các biện pháp chống lưu ban ,bỏ học tại các trường phổ thông, đă tiến hành chống bỏ học bậc trung học cơ sở và bậc trung học trong giai đoạn này đă huy động được số trẻ bỏ học trung học cơ sở , trung học phổ thông ra học  bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học phổ thông , học nghề như sau:

                Từ năm 2000 đến nay đă huy động trên 1000 trẻ học trễ tuổi ra học các lớp tăng cường buổi học, tiết học đă có  thêm 888 học sinh học trễ tuổi tốt nghiệp tiểu học đúng độ tuổi  bằng giải pháp này góp phần giúp ngành giáo dục Huyện hoàn thành chuẩn quốc gia về Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi từ tháng 8 năm 2001. Số học sinh bỏ học được huy động ra học lớp phổ cập trung học cơ sở trong 2 năm  là 1988 em trong đó đă tốt nghiệp trung học cơ sở là 1525 em giúp huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở vào năm 2002 . Từ năm 2003 đến nay hàng năm huyện đă huy động trên dưới 200 em ra học bổ túc trung học phổ thông, trên 400 trẻ được đi học nghề tuy nhiên ngành giáo dục Cần Giờ phải cần nhiều nỗ lực phấn đấu hơn nữa để có thể hoàn thành phổ cập bậc trung học vào cuối năm 2008 như kế hoạch đă đề ra.

 

 

Text Box: UBND HUYỆN CẦN GIỜ
Text Box: Ông Trần Hùng Lâm Cán bộ chuyên trách phổ cập huyện