ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO                                            _______________________

            ___________

             

      Số  : 1116/GDĐT-TC                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm  2008.

Về hướng dẫn thủ tục thuyên chuyển giáo viên công tác từ tỉnh/thành phố khác về thành phố Hồ Chí Minh hoặc từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh/thành phố khác năm học 2008 - 2009.                   

                                                                              Kính gôûi : - Trưởng pḥng Giáo dục Q-H;

                                                                                                - Hiệu trưởng các trường THPT;

                                                                                                - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

                                                        

 

 Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo hướng dẫn thủ tục hồ sơ thuyên chuyển công tác ngoài thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009 như sau :

 

I/ Cán bộ, công chức, viên chức xin thuyên chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố khác :

Cán bộ, công chức viên chức có thời gian công tác liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 4 năm (đủ 48 tháng) trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, có nhu cầu thuyên chuyển công tác từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh/ thành phố khác hoặc chuyển công tác sang ngành khác thực hiện hồ sơ như sau :

 

A/ Nộp hồ sơ lần thứ nhất :

         

1.  Đơn xin thuyên chuyển công tác có ư kiến đồng ư của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác; cán bộ, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Pḥng Giáo dục quản lư phải có ư kiến của Trưởng pḥng Giáo dục và Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện (theo mẫu).

2.      Bản sao Quyết định bổ nhiệm  ngạch hoặc bản sao Quyết định công nhận hết tập sự (nay là hết thời gian thử việc);

3.      Bản sao các Quyết định lương đang hưởng;

4.      Bản sao văn bằng chuyên môn và các văn bằng có liên quan;

5.  Sơ yếu lư lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo  mẫu  2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

6.      Phiếu nhận xét đánh giá công chức, viên chức năm học  2007 – 2008 có ư kiến của thủ trưởng đơn vị. (theo mẫu)     

7.      Bản sao giấy chứng nhận đăng kư kết hôn và bản sao giấy khai sinh (nếu có)

8.      Giấy khám sức khỏe.

B/ Nộp hồ sơ lần thứ hai:

Công văn đề nghị tiếp nhận của Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh/ thành phố nơi cán bộ, công chức, viên chức xin chuyển đến hoặc Công văn đề nghị tiếp nhận của Giám đốc, thủ trưởng Sở ngành nơi cán bộ, công chức, viên chức xin chuyển đến.

II/ Cán bộ, công chức, viên chức xin thuyên chuyển từ tỉnh/thành phố khác về ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh :

   1/ Đối tượng tiếp nhận theo các yêu cầu sau :

a.       Công chức, viên chức điều động, tiếp nhận do hợp lư hóa gia đ́nh, bao gồm :

Công chức, viên chức có chồng (hoặc vợ) hiện là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đang công tác ổn định và thường trú tại thành phố;

Công chức, viên chức là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại thành phố.

b.      Công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được điều động, tiếp nhận về thành phố do yêu cầu thực sự về công việc của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, có tuổi đời dưới 45 tuổi (đă có quyết định công nhận hết thời gian thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức).Ưu tiên cho người tốt nghiệp sau đại học và giảng dạy những bộ môn : mầm non, tiểu học, nhạc, họa, thể dục, sinh vật, lịch sử, kỹ thuật

  2/ Điều kiện xem xét tiếp nhận:

a.       Cơ quan quản lư công chức, viên chức đồng ư cho chuyển công tác : Cán bộ, công chức viên chức có thời gian công tác liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 4 năm (đủ 48 tháng) trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

b.      Có phẩm chất đạo đức tốt;

c.       Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công việc;

d.      Cơ quan, đơn vị tiếp nhận có nhu cầu bố trí công việc, c̣n chỉ tiêu biên chế, chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí công việc tiếp nhận;

e.       Tự thu xếp được nơi ở (không thuộc diện phải bố trí nhà công vụ);

f.        Riêng đối tượng quy định tại điểm b, mục 1, II ưu tiên công chức, viên chức t́nh nguyện công tác tại các huyện (Hốc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, B́nh Chánh) trong thời gian 5 năm trở lên.

g.       Không tiếp nhận những người trong thời gian đang thi hành kỷ luật, đă từng bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự.

 

  3/ Thủ tục tiếp nhận :

   A/ Nộp hồ sơ lần thứ nhất :

         

1.      Công văn hoặc ư kiến đồng ư cho thuyên chuyển công tác của Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh/ thành phố (hoặc Ủy ban Nhân dân Q-H theo phân cấp) nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác.

2.      Đơn xin thuyên chuyển công tác có ư kiến đồng ư của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác; nếu là giáo viên thuộc pḥng Giáo dục quản lư có ư kiến đồng ư của Trưởng pḥng Giáo dục và Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện;

3.      Bản sao hộ khẩu thường trú của cá nhân hoặc người thân : Vợ, Chồng, Cha, Mẹ ruột hoặc người bảo lănh nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh  (đầy đủ các trang);

4.      Bản sao Quyết định bổ nhiệm  ngạch hoặc bản sao Quyết định công nhận hết thời gian thử việc;

5.      Bản sao Quyết định lương đang hưởng;

6.      Bản sao văn bằng chuyên môn phù hợp yêu cầu công việc và các văn bằng chứng chỉ có liên quan;

7.      Sơ yếu lư lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo  mẫu  2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

8.      Phiếu nhận xét đánh giá công chức, viên chức năm học  2007 – 2008 có nhận xét  của thủ trưởng đơn vị;

9.      Đơn cam kết chấp hành sự phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo khi được tiếp nhận; 

10.  Giấy khám sức khỏe.

      * Đối với người thuộc diện hợp lư hóa gia đ́nh cần bổ sung thêm :

1.      Bản sao giấy chứng nhận đăng kư kết hôn, và bản sao giấy khai sinh (nếu có)

2.      Bản sao hộ thường trú của vợ hoặc chồng; hoặc của cha mẹ;

3.      Xác nhận quá tŕnh tác của vợ hoặc chồng (nếu có);

4.      Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh (nếu có);

5.      Các giấy tờ chứng minh là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ (nếu thuộc diện là người duy nhất nuôi cha mẹ già yếu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh).

        * Đối với người thuộc diện đối tượng quy định tại điểm b, mục 1, II ưu tiên công chức, viên chức t́nh nguyện công tác tại các huyện (Hốc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, B́nh Chánh) cần bổ sung thêm : Bản cam kết phục vụ công tác liên tục 5 năm trở lên.

 

B/ Nộp hồ sơ lần thứ hai :

1.      Quyết định điều động của Sở Nội vụ tỉnh/ thành phố (hoặc Ủy ban Nhân dân Q-H theo phân cấp) nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác (02 bản chính, 02 bản sao);

2.      Quyết định điều động của Sở Giáo dục tỉnh/ thành phố nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác (02 bản chính, 02 bản sao);

3.      Giấy thôi trả lương của đơn vị cũ : phù hợp với quyết định lương đang hưởng nộp lần 1 ( 02 bản chính);

4.      Công văn tiếp nhận của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh (01 bản sao);

5.      Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn, Công đoàn, Sổ BHXH;

6.      Bộ hồ sơ cá nhân gốc (niêm phong và có đóng dấu niêm phong).

III/  Thời gian giải quyết thuyên chuyển

-         Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu xin thuyên chuyển nộp hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc do cá nhân trực tiếp mang nộp tại Pḥng tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo,

-         Số 18 đường  Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3,

-         Thời gian tiếp nhận hồ sơ : chậm nhất  là ngày 30/ 6 /2008.

Tất cả các loại hồ sơ thực hiện 02 bộ (theo mẫu), ghi đầy đủ các cột mục, nếu là bản sao phải có chứng thực sao y. Sắp xếp hồ sơ đúng theo thứ tự nhö hướng dẫn treân ñaây và cho vào  02 b́a sơ mi.

 

Sau khi nhận được văn bản tiếp nhận của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trực tiếp kết quả trên mạng thông tin giáo dục http://www.hcm.edu.vn trang thông tin của Pḥng tổ chức cán bộ.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Trưởng Pḥng Giáo dục Q-H, Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị được biết và đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá tŕnh thực hiện liên hệ Pḥng Tổ chức cán bộ  Sở Giáo dục và Đào tạo số điện thoại 8291020 ./.

 

        

                                                                                                                GIÁM  ĐỐC

  Nơi nhận :                                                                                                         

     -  Như trên;                                                                                                              (đă kư)

      -  Lưu : VT,TC,

 

                    Huỳnh Công Minh