:: Phòng Tổ chức - Cán bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, qui hoạch cán bộ tham gia công tác xây dựng Đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành Giáo dục Đào tạo;
:: Phòng Tổ chức - Cán bộ có các nhiệm vụ chính:
Xây dựng qui hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm về kế hoạch phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (công chức, viên chức);
Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên (công chức, viên chức) theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ;
Xây dựng các qui định, quyết định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị cơ sở bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác và lề lối làm việc;
Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện áp dụng chức danh tiêu chuẩn, nghiệp vụ viên chức nhà nước, thực hiện định mức lao động và các chỉ tiêu biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên;
Quan hệ chặt chẽ với Sở Nội vụ thành phố thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các công tác : quản lý, đề bạt, bố trí sử dụng, thi tuyển công chức; điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, qui hoạch – bổ nhiệm thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý;
Đề xuất với cấp Ủy về chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể quẩn chúng trong ngành giáo dục và đào tạo. Thông qua các công tác điều động và bố trí sử dụng… góp phần hình thành, kiện toàn tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo;