:: Các loại biểu mẫu, hồ sơ:

 

1 Mẫu công văn đề nghị bổ nhiệm ngạch giáo viên THPT và đơn vị trực thuộc
2

Mẫu hồ sơ thuyên chuyển công tác năm học 2009-2010 từ tỉnh về TPHCM và ngược lại.

3

Mẫu hồ sơ thuyên chuyển công tác trong thành phố năm học 2009-2010 .

4

Mẫu hồ sơ cử đi học cao học

5

Báo cáo t́nh h́nh nhân sự năm học 2008-2009 (mẫu dành cho khối THPT và các trường trực thuộc có lớp phổ thông)

6

Báo cáo t́nh h́nh nhân sự năm học 2008-2009.

7

Kế hoạch nhân sự năm học 2009-2010.

8

Báo cáo nhanh t́nh h́nh khai giảng năm học 2008-2009.

9

Hồ sơ xét tuyển viên chức (chỉ dành cho nhân viên đang hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế).

10

Hồ sơ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009.

11

Hồ sơ (Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương năm 2008 và biên bản họp) nâng lương theo tháng của năm 2008.

12

Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, xin nghỉ phép ở nước ngoài.

13

Biên bản họp hội đồng xét tuyển giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế.

14

Kế hoạch biên chế - nhân sự (khối trường THPT)

15

Kế hoạch biên chế - nhân sự (khối trường Cao Đẳng, Trung cấp THPT)

16

Kế hoạch biên chế - nhân sự (khối PGD&ĐT Quận - Huyện)

17

Hồ sơ đề nghị xét duyệt trợ cấp tinh giản biên chế (mẫu 1A, 1C, 1D)

18

Sơ yếu lư lịch (mẫu 2a/BNV)

19

Danh sách các thành viên Hội đồng trường

20

Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP (khối Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện)

21

Kế hoạch nhân sự năm học 2008-2009.

22

Danh sách cán bộ, giáo viên đề nghị đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2009-2010.

23

Danh sách nhu cầu đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ giai đoạn 2009-2010.

24

Thống kê giáo viên nghỉ hưu năm 2008.

25

Danh sách giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế - khối Quận, Huyện.

26

Báo cáo danh sách Trợ lư Thanh niên và Tổng phụ trách đội của đơn vị.

27

Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

28

Đề án thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phu về chính sách tinh giản biên chế.

29 Báo cáo số liệu sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ (file 2).
30 Báo cáo số liệu sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ (file 1).
31 Báo cáo thông tin quá tŕnh bổ nhiệm của cán bộ quản lư các đơn vị THPT và trực thuộc.
32 Bảng tổng hợp số lượng công chức, viên chức và quỹ tiền lương tăng thêm do thực hiện nâng bậc lương và nâng phụ cấp thâm biên vượt khung năm 2008.
33 Hồ sơ xét tuyển giáo viên.
34 Hồ sơ thuyên chuyển giáo viên.
35 Hồ sơ thành lập cơ sở bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ, ngoại ngữ, tin học.