ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              _________________________

          _________________                                                                                                                

                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về hướng dẫn quy tŕnh đăng kư dự xét tuyển đợt 2
đối với giáo viên đăng kư giảng dạy cấp Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non

(khối pḥng Giáo dục và Đào tạo)

 

Thực hiện văn bản số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2014 về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức và văn bản số 1998/GDĐT-TC ngày 17 tháng 6 năm 2014 về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015;

Thực hiện Thông báo số 2679/GDĐT- TC ngày 05 tháng 8 năm 2014 về tổ chức tuyển dụng bổ sung giáo viên khối pḥng Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015;

Căn cứ vào t́nh h́nh nhận nhiệm sở của giáo viên mới trúng tuyển tính đến hết ngày 14/8/2013;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quy tŕnh đăng kư tham dự xét tuyển đợt 2 (khối pḥng Giáo dục và Đào tạo) như sau:

I. Đối tượng:

a) Ứng viên chưa đăng kư xét tuyển đợt 1.

b) Ứng viên đă đăng kư tham dự xét tuyển đợt 1 (đối với tất cả các cấp dự tuyển) nhưng không trúng tuyển.

II. Quy tŕnh thực hiện:

a) Đối với ứng viên chưa đăng kư xét tuyển đợt 1

1.  Ứng viên đóng lệ phí tại nơi đăng kư dự xét tuyển và nhận Mă số đăng kư dự xét tuyển (đính kèm danh sách các đơn vị tổ chức xét tuyển và bảng lệ phí xét tuyển) trong giờ hành chính.

* Lưu ư: ứng viên liên hệ trực tiếp các đơn vị Pḥng Giáo dục và Đào tạo để biết thêm chi tiết về thời gian xét tuyển và nhu cầu tuyển dụng bổ sung (hoặc tại địa chỉ www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Tuyển dụng, chọn T́nh h́nh đăng kư) bắt đầu từ ngày 15/8/2014. Khi đến đăng kư, ứng viên nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân của ứng viên và chỉ được đăng kư một lần với số chứng minh nhân dân đó, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển.

2.  Ứng viên sử dụng Mă số đăng kư và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng kư dự xét tuyển tại địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Tuyển dụng; chọn mục Đăng kư dự tuyển; chọn mục Sửa thông tin đăng kư dự tuyển.

3.  Trong thời gian này, ứng viên thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng kư dự xét tuyển (nếu cần).

* Lưu ư: khi ứng viên thay đổi nơi đăng kư dự xét tuyển, lệ phí đă đóng sẽ không được hoàn trả, ứng viên phải thực hiện lại từ đầu quy tŕnh đăng kư (mục II.a.1) trong thông báo này.

4.  Thời gian và địa điểm tổ chức rà soát dữ liệu, phỏng vấn, công bố kết quả, phát giấy giới thiệu nhận nhiệm sở sẽ do đơn vị xét tuyển chủ động về thời gian để thực hiện. Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị đă được phân công công tác. Hồ sơ gồm có:

1.    Đơn đăng kư dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2.    Bản Sơ yếu lư lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3.    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ B tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đă được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lư của văn bằng;

4.    Giấy chứng nhận sức khỏe c̣n giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (theo mẫu);

5.    Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng kư dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục hoặc trước đây đã làm việc tại các trường công lập, dân lập, tư thục sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay được tuyển dụng làm việc tại các trường công lập của thành phố và được bảo lưu quá tŕnh đóng bảo hiểm xă hội không quá 6 tháng tính đến ngày được tuyển dụng, yêu cầu bổ sung:

1.    Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

2.    Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rơ quá tŕnh đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xă hội;

3.    Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện th́ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Đối với ứng viên đă đăng kư tham dự xét tuyển đợt 1 (đối với tất cả các cấp dự tuyển) nhưng không trúng tuyển.

- Nếu có nguyện vọng, ứng viên có thể thay đổi nơi đăng kư dự tuyển để được xét tuyển cấp Trung học cơ sở tại các pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, ứng viên phải thực hiện các bước sau:

1.  Ứng viên đóng lệ phí tại nơi đăng kư dự xét tuyển và thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức xét tuyển (đính kèm danh sách các đơn vị tổ chức xét tuyển và bảng lệ phí xét tuyển) trong giờ hành chính.

* Lưu ư: ứng viên liên hệ trực tiếp các đơn vị Pḥng Giáo dục và Đào tạo để biết thêm chi tiết về thời gian xét tuyển và nhu cầu tuyển dụng bổ sung (hoặc tại địa chỉ www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Tuyển dụng, chọn T́nh h́nh đăng kư) bắt đầu từ ngày 15/8/2014.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi kết quả xét tuyển (không thực hiện phỏng vấn lại) của ứng viên không trúng tuyển đợt 1 về pḥng Giáo dục và Đào tạo, nơi ứng viên đă đăng kư đợt 2 để được xét tuyển bổ sung.

3. Các đơn vị Pḥng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách (theo mẫu) đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo gửi tổng điểm xét tuyển của các ứng viên đă tham dự xét tuyển đợt 1 tại Sở Giáo dục và Đào tạo về địa chỉ email: thiencang@hcm.edu.vn trong ngày 19 tháng 8 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi lại tổng điểm xét tuyển ngay trong ngày 19 tháng 8 năm 2014.


Mẫu danh sách:

 

Đơn vị: …………………………………………………….

STT

Mă số
hồ sơ

Mă số
đăng kư

Họ và tên

Ngày
sinh

Môn
dự tuyển

 

 Họ tên, số điện thoại di động, chức danh/chức vụ của người lập danh sách:………………………………………….

(VD: Nguyễn Văn A, 0913456789, cán bộ phụ trách công tác tổ chức quận/huyện ………………….)

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM.

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Đơn vị

Lệ phí xét tuyển

Địa chỉ

1

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

 

Căn cứ số lượng nhu cầu xét tuyển, đơn vị sẽ thu lệ phí theo các mức như sau:

 

- Dưới 100 ứng viên, lệ phí là 260.000 đồng

 

- Từ 100 đến 500 ứng viên, lệ phí là 200.000 đồng

 

47 Lê Duẩn

2

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 2

249 Lương Định Của P.An Phú

3

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

322 Nguyễn Thiện Thuật P.3

4

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

74 Nguyễn Tường Tộ

5

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

203 An Dương Vương P.8

6

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

10-12 B́nh Tây P.1

7

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

152 Huỳnh Tấn Phát P.Tân Thuận Tây

8

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

Số 4 đường 1011 Phạm Thế Hiển P.5

9

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

46/11 Đường Tân Lập 1 KP3 P.Hiệp Phú

10

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

545 Nguyễn Tri Phương P.14

11

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

714-716 Hồng Bàng P.1

12

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 12

173/4H Khu phố 1 P.Hiệp Thành

13

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận B́nh Thạnh

6 Phan Đăng Lưu P.14

14

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận G̣ Vấp

1A Nguyễn Oanh P.10

15

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận

131 Nguyễn Đ́nh Chính P.11

16

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân B́nh

97 Trường Chinh P.12

17

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú

70A Thoại Ngọc Hầu P.Ḥa Thạnh

18

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Thủ Đức

4 Nguyễn Công Trứ P.B́nh Thọ

19

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận B́nh Tân

462 Kinh Dương Vương P.An Lạc

20

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện B́nh Chánh

Ấp 2 Xă An Phú Tây

21

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Củ Chi

Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi

22

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn

66 Quang Trung KP7 Thị trấn Hóc Môn

23

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nhà Bè

306/5 Nguyễn B́nh Ấp 1, Xă Phú Xuân, Huyện Nhà Bè (ĐT: 37770473, 37770628 (TC)

24

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cần Giờ

Thị trấn Cần Thạnh

 

 

             ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    ________________________

                   _______________  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

       PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

THÔNG BÁO

Về thời gian công bố, niêm yết kết quả, thời gian ứng viên nhận giấy giới thiệu phân công công tác và tŕnh diện nhiệm sở,
thời gian Thủ trưởng đơn vị báo cáo t́nh h́nh nhận nhiệm sở đối với viên chức đă tham dự xét tuyển
tại Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 (làm việc tại các trường THPT và trung tâm GDTX)

 

          Thực hiện Thông báo số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2013 về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015 và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các ứng viên đă tham dự xét tuyển nội dung như sau:

1.    Thời gian công bố kết quả xét tuyển vào lúc 17 giờ ngày thứ Hai, 28/7/2014 trên mạng Internet tại địa chỉ httt://www.hcm.edu.vn/phongtccb, mục Xem điểm và kết quả xét tuyển và niêm yết kết quả tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba, 29/7/2014 (thời gian có thay đổi so với Thông báo trước đây).

2.    Thời gian ứng viên trúng tuyển đến nhận giấy giới thiệu phân công công tác vào lúc 14 giờ ngày thứ Ba, 29/7/2014 tại Hội trường A trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 20 Lư Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.

3.    Thời gian ứng viên trúng tuyển đến nhận nhiệm sở trong hai ngày: thứ Tư, 30/7/2014 và thứ Năm, 31/7/2014. Ứng viên không tŕnh diện đúng thời gian quy định sẽ tự chịu trách nhiệm về việc không được tiếp nhận công tác.

4.    Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng xét tuyển công bố công khai kết quả xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận đơn đề nghị phúc khảo của người dự tuyển đến hết ngày 12/8/2014 (lưu ư: không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn).

Đối với Thủ trưởng các đơn vị trường Trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị báo cáo t́nh h́nh nhận nhiệm sở của ứng viên mới trúng tuyển trong ngày 01/8/2014. Nếu có vấn đề khó khăn phát sinh, Thủ trưởng các đơn vị liên hệ trực tiếp Trưởng pḥng Tổ chức Cán bộ để cùng trao đổi và thống nhất hướng giải quyết.

                                                                                                             TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                 TRƯỞNG PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

                                                                                                                     (đă kư)

                                                                                                                          

                                                                                        Nguyễn Huỳnh Long

 

 

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   ­­­­­­­_________________________

        _________________

                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức rà soát dữ liệu, phỏng vấn

và công bố kết quả xét tuyển viên chức năm học 2014-2015

 

Thực hiện Thông báo số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2013 về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015. Căn cứ vào t́nh h́nh đăng kư dự tuyển thực tế trên trang Web, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn đối với các ứng viên dự xét tuyển viên chức làm việc tại các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên như sau: (riêng ứng viên dự xét tuyển các chức danh nhân viên kế toán, nhân viên y tế tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục ḥa nhập cho Người Khuyết tật, trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đ́nh Chiểu, 03 trường Mầm non trực thuộc Sở sẽ kiểm tra hồ sơ tại đơn vị tham dự xét tuyển và tham dự phỏng vấn tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa theo lịch chung của các ứng viên dự xét tuyển cấp dạy THPT và GDTX)

1.    Khi đến rà soát dữ liệu (kiểm tra hồ sơ) ứng viên cần mang theo đầy đủ:

a.     Bản chính các loại giấy, tờ, hồ sơ:

                                                   i.     Biên lai đóng lệ phí đăng kư dự tuyển

                                                 ii.     Hai phiếu thông tin đăng kư (có kư tên)

                                               iii.     Giấy CMND

                                               iv.     Hộ khẩu thường trú tại TPHCM

                                                 v.     Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu TN Đại học khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

                                               vi.     Bảng điểm

                                             vii.     Chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ B ngoại ngữ (nếu có)

b.    Bản sao có công chứng (ứng viên bấm kim góc trái trên theo tŕnh tự loại hồ sơ bên dưới và nộp lại cho cán bộ kiểm tra hồ sơ tại buổi kiểm tra hồ sơ):

                                                   i.     Giấy CMND

                                                 ii.     Hộ khẩu thường trú tại TPHCM

                                               iii.     Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu TN Đại học khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

                                               iv.     Bảng điểm

                                                 v.     Chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ B ngoại ngữ (nếu có)

* Lưu ư:  Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp ứng viên nhờ người khác đi thay, không đến đúng lịch, không mang theo đầy đủ các loại giấy, tờ, hồ sơ theo Thông báo này.

* Lịch cụ thể như sau:

Thời gian

Địa điểm

Tổ chức kiểm tra hồ sơ của các ứng viên có

Mă số đăng kư

Ngày 14/7/2014

Sáng từ 8 giờ - 11 giờ

Hội trường A – Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa,

 

20 Lư Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Từ 0001 đến 2400 (khoảng 600 ứng viên)

Ngày 14/7/2014

Chiều từ 14 giờ - 17 giờ

Từ 2401 đến Hết

(khoảng 600 ứng viên)

+ Khi đến Hội trường A, ứng viên cần thực hiện theo hướng dẫn:

1.    Ngồi đúng vị trí theo sự hướng dẫn của cán bộ rà soát dữ liệu.

2.    Kư tên và ghi rơ họ tên vào “Phiếu thông tin đăng kư dự tuyển” (02 phiếu).

3.    Đặt trước giấy CMND ngay trang hộ khẩu có tên ứng viên.

4.    Chờ đến lượt kiểm tra hồ sơ

5.    Tŕnh các loại hồ sơ bản chính

6.    Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, ứng viên sẽ nộp các loại hồ sơ bản sao có công chứng cho cán bộ rà soát dữ liệu.

7.    Ứng viên nhận lại 01 phiếu thông tin đăng kư (bản chính) có Mă số hồ sơ, có chữ kư của cán bộ rà soát dữ liệu. Phiếu này sẽ sử dụng để nhận Giấy giới thiệu nhận nhiệm sở (nếu ứng viên trúng tuyển).

8.    Ứng viên ra về và tập trung vào 7g30 sáng ngày 15/7/2014 để tham dự phỏng vấn.

9.    Chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn của cán bộ tổ chức buổi rà soát dữ liệu xét tuyển.

 

2.    Phỏng vấn kiến thức chung bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 15/7/2014:

 

Sau ngày kiểm tra hồ sơ 14/7/2014, danh sách những ứng viên đă kiểm tra thông tin dự xét tuyển, đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, sơ đồ pḥng phỏng vấn sẽ được niêm yết vào 7g00 sáng ngày 15/7/2014 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 20 Lư Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Ứng viên phải có mặt trước 7 giờ 30 phút để làm thủ tục phỏng vấn.

 

3.    Phỏng vấn kiến thức chuyên môn bắt đầu từ 9 giờ 30 ngày 15/7/2014:

 

* Lịch cụ thể như sau:

Thời gian

Địa điểm

Đợt phỏng vấn

Ngày 15/7/2014

Sáng: từ 9 giờ 30

đến 11 giờ 30

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa,

20 Lư Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

1

Ngày 15/7/2014

Chiều từ 13 giờ 30

đến 15 giờ 00

2

Ngày 15/7/2014

Chiều từ 15 giờ 30

đến 17 giờ 00

3

Ngày 16/7/2014

Sáng từ 08 giờ 00

đến 9 giờ 30

4

Ngày 16/7/2014

Sáng từ 10 giờ 00

đến 11 giờ 30

5

* Ứng viên phải có mặt tại pḥng phỏng vấn trước 15 phút theo lịch thông báo.

 

 

4.    Thời gian công bố kết quả: dự kiến lúc 9 giờ ngày 26/7/2014

* Lưu ư: đề nghị các ứng viên ở các cấp học c̣n lại gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Pḥng Giáo dục và Đào tạo, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng thường xuyên theo dơi các thông báo tiếp theo tại đơn vị đă đăng kư dự xét tuyển để kịp thời thực hiện theo hướng dẫn tùy t́nh h́nh thực tế của đơn vị tổ chức xét tuyển.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM.

 

 

             ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    ________________________

                   _______________  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2014

       PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

THÔNG BÁO

Về triệu tập ứng viên đă đăng kư dự xét tuyển

viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015

 

          Thực hiện Thông báo số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2013 về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015 và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu tập ứng viên vào ngày 04/7/2014 để hướng dẫn việc chuẩn bị tham dự buổi phỏng vấn xét tuyển viên chức theo qui định bao gồm:

1. Tất cả ứng viên đă đóng lệ phí đăng kư dự xét tuyển ở  cấp Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Ứng viên đă đă đóng lệ phí đăng kư dự xét tuyển viên chức chức danh Nhân viên kế toán, Nhân viên y tế ở các trường Mầm non trực thuộc Sở (MN Thành phố, MN 19/5 Thành phố, MN Nam Sài G̣n), Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đ́nh Chiểu, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục Ḥa nhập cho Người Khuyết tật, trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Lưu ư: đề nghị các ứng viên ở các cấp học c̣n lại gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Pḥng Giáo dục và Đào tạo, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng thường xuyên theo dơi các thông báo tiếp theo tại đơn vị đă đăng kư dự xét tuyển để kịp thời thực hiện theo hướng dẫn tùy t́nh h́nh thực tế của đơn vị tổ chức xét tuyển.

Thời gian: 8 giờ ngày 04/7/2014.

Địa điểm: Hội trường A – Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 20 Lư Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

 

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  _________________

             ______________

                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về nhắc việc sửa thông tin đăng kư dự xét viên chức

ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

sau khi ứng viên đă đóng lệ phí và nhận mă số đăng kư

Tính đến 17 giờ ngày 27/6/2014 đă có 5.158 ứng viên đă đóng lệ phí và nhận mă số đăng kư xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2013-2014.

Theo Thông báo số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2014, các đơn vị tổ chức xét tuyển viên chức sẽ ngừng cấp mă số đăng kư cho ứng viên vào lúc 17 giờ ngày 27/6/2014.

Tuy nhiên, vẫn c̣n 657 ứng viên chưa cập nhật thông tin cá nhân để tham dự xét tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ứng viên này khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn đă thông báo.

Để thuận lợi trong quá tŕnh tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức xét tuyển sẽ không thực hiện rà soát dữ liệu và phỏng vấn đối với các ứng viên chưa cập nhật thông tin dự xét tuyển tính đến 17 giờ ngày 30/6/2014 (theo Thông báo số 1657/GDĐT-TC). Ứng viên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không thực hiện đúng và đầy đủ quy tŕnh tham dự xét tuyển.

 

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 ______________________

         Số: 1988/GDĐT-TC        Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức
ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015

          Tiếp theo Thông báo số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015;

Căn cứ nội dung cuộc họp triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm học 2014-2015 vào ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung như sau:

1.    Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại mục I.6

Người dự tuyển các chức danh giảng viên, giáo viên phải đạt tŕnh độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giảng viên, giáo viên đăng kư dự tuyển, cụ thể:

a)    Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đối với giáo viên mầm non, tiểu học, nếu tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

b)    Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên đối với giáo viên trung học cơ sở, nếu tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng, Đại học khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

c)    Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính qui đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng, nếu tốt nghiệp tại các trường Đại học khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

d)   Giáo viên tư vấn tâm lư cho học sinh phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tương ứng với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

2.    Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại mục III.1, điểm e

Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đă được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lư của văn bằng; hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

Có đủ kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để đáp ứng được nhiệm vụ khi được phân công.

Đối với ứng viên dự xét tuyển giảng viên, giáo viên khác môn tiếng Anh, ưu tiên xét chọn ứng viên có chứng chỉ B tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên theo Khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung châu Âu.

3.    Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại mục III.3

Người có đủ các điều kiện đă nêu tại mục III.1 của Thông báo số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo và thực hiện đầy đủ quy tŕnh tại  mục VI của Thông báo số 1657/GDĐT-TC. Ngoài ra, ứng viên phải là một trong những đối tượng sau:

a) Có kinh nghiệm công tác và hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh diện hợp đồng thỉnh giảng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên tính đến ngày dự xét tuyển thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về tŕnh độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lư kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trường hợp người đăng kư dự tuyển đang hợp đồng làm việc (hợp đồng thỉnh giảng) tại các đơn vị sự nghiệp công lập phải được Thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ư được tham gia dự tuyển.

b)  Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

Nếu hồ sơ của ứng viên diện xét tuyển đặc cách đầy đủ, đúng quy định đồng thời có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành từ 50 điểm trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thỏa thuận Sở Nội vụ công nhận kết quả trúng tuyển đối với ứng viên diện xét tuyển đặc cách (không phải xét theo kết quả cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng).

4.    Hội đồng xét tuyển viên chức

Thực hiện theo Điều 6, Mục I, Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lư viên chức, cụ thể mỗi đơn vị thành lập một Hội đồng tuyển dụng viên chức có từ  05 đến 07 thành viên theo quy định. Ng̣ai ra, mỗi Hội đồng xét tuyển có thể lập tổ giúp việc gồm các giám thị, giám khảo là thành viên của các đơn vị có người đăng kư dự tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai đến các đơn vị tham gia tổ chức xét tuyển và các ứng viên để biết và nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC         

- Giám đốc (để báo cáo);                                 

- Sở Nội vụ thành phố;                                                     (đă kư)

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;                                          

- Trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở GD & ĐT        Nguyễn Văn Hiếu

- Trung tâm thông tin và chương tŕnh giáo dục;

- Báo Giáo dục thành phố;                                                          

- Phòng Tiếp dân Sở GD & ĐT;                                       

- Văn phòng Sở GD & ĐT;                                      

- Lưu VT-TCCB                                                                                                                     

 

 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      _________________

          ______________

       Số: 1657/GDĐT- TC          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức

ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lư viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo để bổ sung nhân sự cho năm học 2014 – 2015, kế hoạch tổ chức tuyển dụng dự kiến như sau:

I.     Nguyên tắc và căn cứ tuyển dụng

1.      Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đă được duyệt;

2.      Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

3.      Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

4.      Người đăng kư dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lư theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đă công bố kết quả tuyển dụng.

5.      Người đăng kư dự tuyển chỉ được đăng kư dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng kư dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng kư dự tuyển không hoàn trả lại.

6.   Người dự tuyển các chức danh giảng viên, giáo viên phải đạt tŕnh độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giảng viên, giáo viên đăng kư dự tuyển, cụ thể:

a)    Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm đối với giáo viên mầm non, tiểu học;

b)    Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

c)    Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm, hệ chính qui đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng. Riêng đối với giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, giảng viên các trường cao đẳng, nếu tốt nghiệp tại các trường Đại học khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương;

d)   Giám thị, giáo viên tư vấn tâm lư cho học sinh phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tương ứng với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

7.   Người dự tuyển các chức danh nhân viên phải đạt tŕnh độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

8.      Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

II.  Phương thức và thẩm quyền tuyển dụng

1.      Phương thức tuyển dụng:

a)      Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua h́nh thức xét tuyển.

b)     Xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

2.      Thẩm quyền tuyển dụng:

a)      Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp trực thuộc Sở;

b)     Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: trường Mầm non, trường chuyên biệt, trường Trung cấp chuyên nghiệp và trường Cao đẳng tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị theo hướng dẫn và quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 413/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 3 năm 2014 về phân cấp việc tổ chức tuyển dụng viên chức;

c)      Pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện (bao gồm cả viên chức công tác tại các trường THPT trực thuộc quận: THPT Lương Thế Vinh thuộc quận 1, THPT Nguyễn Thị Diệu thuộc quận 3, THPT Trần Hữu Trang thuộc quận 5, THPT Diên Hồng và THPT Sương Nguyệt Anh quận 10)

III.     Đối tượng tuyển dụng

1.      Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xă hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kư dự tuyển viên chức:

a)     Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b)    Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c)     Có đơn đăng kư dự tuyển;

d)     Có lư lịch rơ ràng;

e)      Có văn bằng, chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ B tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đă được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lư của văn bằng; hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

g)  Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng kư dự tuyển.

2.      Những người sau đây không được đăng kư dự tuyển viên chức:

a)      Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b)     Đang bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự; đang chấp hành bản án, quyết định về h́nh sự của Ṭa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lư hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.      Đối với xét tuyển đặc cách:

a)     Người có kinh nghiệm công tác và hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh diện hợp đồng thỉnh giảng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về tŕnh độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lư kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trường hợp người đăng kư dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập phải được Thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ư được tham gia dự tuyển.

b)    Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

IV.  Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của pḥng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 05/6/2014 tại địa chỉ www.hcm.edu.vn/phongTCCB, mục Tuyển dụng, mục T́nh h́nh đăng kư, ứng viên phải thường xuyên theo dơi thông tin để đăng kư đúng nguyện vọng và thời gian theo quy định

1.  Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trường Mầm non, trường chuyên biệt, trường Trung cấp chuyên nghiệp và trường Cao đẳng tuyển dụng viên chức với các chức danh cụ thể:

a)    Giảng viên, giáo viên trung học, giáo viên tư vấn tâm lư, giám thị;

b)    Nhân viên gồm các chức danh sau:

-        Nhân viên văn thư, lưu trữ;

-        Nhân viên thư viện;

-        Nhân viên y tế;

-        Nhân viên phụ trách thiết bị;

-        Nhân viên phụ trách pḥng thí nghiệm;

-        Nhân viên phụ trách pḥng nghe nh́n – vi tính;

-        Nhân viên kế toán.

2.  Pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tuyển dụng viên chức với các chức danh cụ thể:

a)    Giáo viên mầm non giảng dạy tại các trường mầm non, giáo viên mầm non chuyên biệt giảng dạy tại các trường mầm non chuyên biệt.

b)    Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học bao gồm:

-     Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn;

-     Giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học.

-     Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học chuyên biệt;

c)    Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, các trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp, các trường bồi dưỡng giáo dục, các trường chuyên biệt;

d)    Giáo viên trung học giảng dạy tại các trường trung học phổ thông trực thuộc Pḥng Giáo dục và Đào tạo quận 1 (trường THPT Lương Thế Vinh), quận 3 (trường THPT Nguyễn Thị Diệu), quận 5 (trường THPT Trần Hữu Trang), quận 10 (trường THPT Diên Hồng. Trường THPT Sương Nguyệt Anh).

3.      Ứng viên dự xét tuyển môn Tiếng Anh đă có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh sẽ được ưu tiên xem xét và tuyển dụng nếu đạt tŕnh độ chuẩn như sau:

a)    Đối với giáo viên Tiểu học, THCS: có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5, hoặc CAE từ 45 điểm trở lên, hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên theo Khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung châu Âu;

b)    Đối với giáo viên THPT, GDTX, Cao đẳng và TCCN: có chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.5, hoặc CAE từ 60 điểm trở lên, hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ bậc 5 (C1) trở lên theo Khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung châu Âu.

V.     Hồ sơ dự xét tuyển

Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ này tại đơn vị được phân công công tác sau khi có kết quả trúng tuyển. Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

6.    Đơn đăng kư dự tuyển viên chức (theo mẫu);

7.    Bản Sơ yếu lư lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

8.    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ B tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đă được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lư của văn bằng;

9.    Giấy chứng nhận sức khỏe c̣n giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (theo mẫu);

10.Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng kư dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục hoặc trước đây đã làm việc tại các trường công lập, dân lập, tư thục sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay được tuyển dụng làm việc tại các trường công lập của thành phố và được bảo lưu quá tŕnh đóng bảo hiểm xă hội không quá 6 tháng tính đến ngày được tuyển dụng, yêu cầu bổ sung:

4.    Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

5.    Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rơ quá tŕnh đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xă hội;

6.    Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện th́ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VI.     Kế hoạch, thời gian, địa điểm và quy tŕnh tham dự xét tuyển

Ứng viên phải theo dơi, thực hiện đúng và đầy đủ quy tŕnh đăng kư và tham dự xét tuyển, cụ thể như sau:

1.  Ứng viên đóng lệ phí tại nơi đăng kư dự xét tuyển (đính kèm danh sách các đơn vị tổ chức xét tuyển và bảng lệ phí xét tuyển) trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 09/6/2014 đến hết ngày 27/6/2014 và nhận Mă số đăng kư dự xét tuyển;

* Lưu ư: khi đến đăng kư, ứng viên nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân của ứng viên và chỉ được đăng kư một lần với số chứng minh nhân dân đó, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển.

2.  Ứng viên sử dụng Mă số đăng kư và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng kư dự xét tuyển đến hết ngày 30/6/2014 tại địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Tuyển dụng; chọn mục Đăng kư dự tuyển; chọn mục Sửa thông tin đăng kư dự tuyển.

3.  Trong thời gian này, ứng viên thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng kư dự xét tuyển (nếu cần).

* Lưu ư: khi ứng viên thay đổi nơi đăng kư dự xét tuyển, lệ phí đă đóng sẽ không được hoàn trả, ứng viên phải thực hiện lại từ đầu quy tŕnh đăng kư (mục VI.1) trong thông báo này.

4.  Thời gian tổ chức rà soát dữ liệu: dự kiến ngày 10/07/2014 và 11/07/2014

5.  Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến hai ngày 17/07/2014 và 18/07/2014

6.  Địa điểm tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn:

-      Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1 đối với ứng viên đăng kư dự tuyển viên chức làm việc ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở;

-      Trường Mầm non, trường chuyên biệt, trường Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng trực thuộc Sở đối với ứng viên đăng kư dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị này.

-      Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đối với ứng viên đăng kư dự tuyển giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo (ứng viên liên hệ trực tiếp với các đơn vị pḥng Giáo dục và Đào tạo để biết chi tiết về thời gian và địa điểm tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn);

7.  Thời gian công bố kết quả: dự kiến 08 giờ thứ Sáu, ngày 25/07/2014.

8.  Thời gian nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở: dự kiến thứ Sáu, ngày 01/8/2014.

9.  Thời gian nhận nhiệm sở: dự kiến thứ Bảy, ngày 02/8/2014.

10.  Thời gian nhận hồ sơ: viên chức đă trúng tuyển nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định tại mục V của thông báo này khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị đă được phân công công tác.

* Lưu ư:

- Yêu cầu ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về chỉ tiêu tuyển dụng và t́nh h́nh đăng kư dự tuyển tại địa chỉ trang web http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có bảng chỉ tiêu tuyển dụng cho từng đơn vị vào ngày 05/6/2014.

- Ứng viên đă trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm sở nếu không trình diện sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ t́nh h́nh thực tế số lượng viên chức được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo trong năm học 2014-2015./.

 

                                                                                    GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-     Sở Nội vụ thành phố;                                                        

-     Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;                     (đă kư)

-     Trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở GD & ĐT;

-     Trung tâm thông tin và chương tŕnh giáo dục;

-     Báo Giáo dục thành phố;                                         Lê Hồng Sơn                             

-     Phòng Tiếp dân Sở GD & ĐT;

-     Văn phòng Sở GD & ĐT;

-     Lưu VT, TCCB,

 


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Đơn vị

Lệ phí xét tuyển

Địa chỉ

1

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

 

Căn cứ số lượng ứng viên đă đến rà soát dữ liệu đăng kư xét tuyển năm học 2013-2014, đơn vị sẽ thu lệ phí theo các mức như sau:

 

- Dưới 100 ứng viên, lệ phí là 260.000 đồng

 

- Từ 100 đến 500 ứng viên, lệ phí là 200.000 đồng

 

47 Lê Duẩn

2

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 2

249 Lương Định Của P.An Phú

3

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

322 Nguyễn Thiện Thuật P.3

4

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

74 Nguyễn Tường Tộ

5

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

203 An Dương Vương P.8

6

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

10-12 B́nh Tây P.1

7

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

152 Huỳnh Tấn Phát P.Tân Thuận Tây

8

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

Số 4 đường 1011 Phạm Thế Hiển P.5

9

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

46/11 Đường Tân Lập 1 KP3 P.Hiệp Phú

10

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

545 Nguyễn Tri Phương P.14

11

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

714-716 Hồng Bàng P.1

12

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận 12

173/4H Khu phố 1 P.Hiệp Thành

13

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận B́nh Thạnh

6 Phan Đăng Lưu P.14

14

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận G̣ Vấp

1A Nguyễn Oanh P.10

15

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận

131 Nguyễn Đ́nh Chính P.11

16

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân B́nh

97 Trường Chinh P.12

17

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú

70A Thoại Ngọc Hầu P.Ḥa Thạnh

18

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận Thủ Đức

4 Nguyễn Công Trứ P.B́nh Thọ

19

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận B́nh Tân

462 Kinh Dương Vương P.An Lạc

20

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện B́nh Chánh

Ấp 2 Xă An Phú Tây

21

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Củ Chi

Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi

22

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn

66 Quang Trung KP7 Thị trấn Hóc Môn

23

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nhà Bè

306/5 Nguyễn B́nh Ấp 1, Xă Phú Xuân, Huyện Nhà Bè (ĐT: 37770473, 37770628 (TC)

24

Pḥng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cần Giờ

Thị trấn Cần Thạnh

25

Trường Mầm non thành phố

260.000 đồng

 04 Trần Quốc Thảo, quận 3

26

Trường Mầm non 19/5 thành phố

260.000 đồng

 94, Nguyễn Đ́nh Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

27

Trường Mầm non Nam Sài G̣n

260.000 đồng

Trần Văn Trà, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh

28

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đ́nh Chiểu

260.000 đồng

184 Nguyễn Chí Thanh, P3-Q10

29

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục ḥa nhập cho Người Khuyết tật

260.000 đồng

108 Lư Chính Thắng, Phường 8, Quận 3

30

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Căn cứ số lượng ứng viên đă đến rà soát dữ liệu đăng kư xét tuyển năm học 2013-2014, đơn vị sẽ thu lệ phí theo các mức như sau:

 

- Dưới 100 ứng viên, lệ phí là 260.000 đồng

 

- Từ 100 đến 500 ứng viên, lệ phí là 200.000 đồng

 

500-502 Huỳnh Tấn Phát P.B́nh Thuận Q.7

31

Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài G̣n

3-5 Huỳnh Thị Phụng P.4 Q.8

32

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12

Cs1: 592 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM
CS2: HT11 Nguyễn Ảnh Thủ, KP3, Hiệp Thành, Quận 12, TpHCM

33

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hóc Môn

Số 146 đường Đỗ Văn Dậy, Tân Hiệp, Hóc Môn

34

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm

215-217 Nguyễn Văn Luông Q.6

35

Trường Cao đẳng Kinh tế

33 Vĩnh Viễn P.2 Q.10

36

Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lư Tự Trọng

390 Hoàng Văn Thụ Q.Tân B́nh

37

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

53 Vơ Văn Ngân P.Linh Chiểu Q.Thủ Đức

38

Sở Giáo dục và Đào tạo

140.000 đồng

66-68 Lê Thánh Tôn Quận 1