CÁC MẪU BIÊN BẢN THANH TRA

 

 

1)      Các mẫu biên bản thanh tra Pḥng

 

Pḥng Giáo dục Thường Xuyên

 

Biên bản KHTC TT Pḥng

 

Biên bản khảo thí TT Trường

Biên bản KHTC

 

Biên bản Khảo thí TT Pḥng

 

Biên bản Công đ̣an TT trường

Biên bản Công đoàn giáo dục

 

Biên bản Mầm non TT Pḥng

 

Biên bản KHTC TT trường

Biên bản Giáo dục CN- ĐTBDGV

 

Biên bản Công đ̣an TT Pḥng

 

Biên bản Trung học TT trường

Biên bản Khảo thí

 

Biên bản TCCB TT pḥng

 

Biên bản quản lư HT THPT

Biên bản TH TT Pḥng

 

Biên bản TCCB TT trường

 

Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo (M7)

Biên bản THPT TT Pḥng

 

Báo cáo kết quả thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo (M8)

 

 

 

2)      Các mẫu biên bản thanh tra khác

 

- Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương tŕnh giáo dục phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở

- Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương tŕnh giáo dục phổ thông của Pḥng Giáo dục & Đào tạo