Sở Giáo dục và Đào tạo sẵn sàn tiếp nhận mọi thông tin phản ánh, góp ý về Chương trình Máy tính cho em. Vui lòng góp ý theo mẫu thông tin bên dưới:
Trân trọng!