Thứ ba, 12/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 136

Hội nghị tập huấn phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong lập kế hoạch giáo dục

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo

Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

hướng dẫn phương pháp tiếp cận quyền trong lập kế hoạch giáo dục.

 

PHẦN TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN

 

 

163